1168/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 november 2011

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm och om bidrag för proteingrödor och oljeväxter som betalas för 2011 (48/2011) 15 § som följer:

15 §
Bidragsbeloppet

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande proteingrödor och oljeväxter samt blandat växtbestånd kan bidrag beviljas till 58,90 euro per hektar av den odlade åkerarealen. I hela landet kan bidrag för proteingrödor och oljeväxter beviljas till högst 6 500 000 euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 30 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 24 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.