1161/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statistiksammanställningar som avses i 35 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 a § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan paragrafen lyder i lag 647/2010:

1 §
Uppgifter som ska ingå i statistiksammanställningen

De uppgifter som ska ingå i den statistiksammanställning som avses i 35 a § 1 och 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) ska lämnas för de fem senaste hela kalenderåren och innevarande kalenderår på det sätt som föreskrivs i 2—6 §. Om försäkringen har varit tecknad i bolaget under en kortare tid ska uppgifterna lämnas på motsvarande sätt för den tid som försäkringen har varit i kraft.

2 §
Löneuppgifter

Löneuppgifterna i den statistiksammanställning som avses i 35 a § 1 och 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring ska specificeras för det senaste hela kalenderåret och innevarande kalenderår i enlighet med de uppgifter om bransch eller om arbete som försäkringstagaren låtit utföra som förutsätts enligt den riskklassificering som Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund upprätthåller med stöd av 35 e § i lagen om olycksfallsförsäkring. För tidigare år anges endast det sammanlagda beloppet per år för de löner som använts som grund för försäkringspremien.

Lönerna anges som slutliga löner. Om de slutliga löneuppgifterna inte finns att tillgå anges preliminära löneuppgifter.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förbigående ersättningar dagpenning enligt 17 §, kostnadsersättningar för sjukvård enligt 15, 15 a och 15 b §, ersättning för inkomstbortfall under tiden för fysikalisk vård enligt 17 a §, kostnadsersättningar enligt 14 § 3 och 4 mom., 41 § 5 mom., och 46 § 3 mom. samt extra kostnader för att sköta hemmet enligt 20 b § i lagen om olycksfallsförsäkring,

2) bestående ersättningar olycksfallspension enligt 18 §, menersättning enligt 18 a §, mentillägg enligt 20 §, kläd- och ledarhundstillägg enligt 20 a § och familjepension och begravningshjälp enligt 23 § i lagen om olycksfallsförsäkring samt kostnader som ersätts med stöd av 6 och 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991),

3) reserver skadespecifika reserver som ett försäkringsbolag skapat för bestående ersättningar och som inte är slutgiltiga på det sätt att de uppgifter om den skadade som använts vid bestämmande av reserverna inte enligt försäkringsbolagets bedömning ännu kan anses som etablerade i slutgiltigt hänseende, och

4) kapital skadespecifika reserver som ett försäkringsbolag skapat för bestående ersättningar och som kan fastställas eftersom de uppgifter om den skadade som har använts vid bestämmande av reserverna enligt försäkringsbolagets bedömning är etablerade i slutgiltigt hänseende.

4 §
Skade- och ersättningsuppgifter

Skade- och ersättningsuppgifterna indelas i yrkessjukdomar, olycksfall under arbetsfärd och andra olycksfall i arbetet. Ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring anges specificerade enligt utbetalda förbigående ersättningar, utbetalda bestående ersättningar samt i fråga om bestående ersättningar specificerade enligt reserver och kapital. Dessutom ska i fråga om förbigående ersättningar separat anges utbetalda dagpenningar för hela den aktuella statistikperioden, om försäkringstagarens lönesumma under det senaste hela kalenderåret överstiger 1 500 000 euro.

Ersättningsuppgifterna ska specificeras enligt kalenderår i en kontingenstabell. Utbetalda ersättningar anges utgående från det år då skadan inträffade fördelade på de kalenderår då ersättningarna har betalats ut. Kapital och senare rättelser av dem anges som kapital utgående från det år då skadan inträffade fördelade på de kalenderår då kapitalet eller senare rättelser har fastställts. Reserverna anges utgående från det år då skadan inträffade fördelade på de kalenderår då det har funnits en reserv för skadan.

När det gäller utbetalda bestående ersättningar anges inte ersättningar som har betalats från kapitalet efter året för fastställandet. Beloppen av utbetalda ersättningar, reserver och kapital ska anges så, att från dem avdragits de fordringar som baserar sig på regressrätten och ersättningarna enligt det fördelningssystem som anges i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring. På motsvarande sätt avdras de självrisker som arbetsgivarna själva betalat för olycksfall i arbetet som inträffat eller yrkessjukdomar som framträtt före den 1 januari 2012.

Reserverna anges enligt ställningen vid varje kalenderårs sista dag. Kapital och rättelser av dem anges utgående från fastställelseåret eller rättelseåret enligt ställningen vid kalenderårets sista dag. Utbetalda ersättningar, kapital och reserver för innevarande utbetalningsår anges enligt de senaste uppgifter som finns att tillgå.

Antalet skador anges enligt de år då de inträffat. Dessutom ska för varje år skador inträffat anges det antal skador för vilka det har skapats reserver eller fastställts kapital.

5 §
Individualiserings- och försäkringsuppgifter

Uppgifterna i statistiksammanställningen ska anges försäkringsspecifikt. I fråga om försäkringen anges även

1) försäkringsbolag,

2) försäkringsnummer,

3) försäkringstagarens namn och adress,

4) försäkringstagarens FO-nummer,

5) datum då försäkringen trätt i kraft,

6) försäkringsbolag från vilket försäkringen har överförts,

7) datum då försäkringen upphör att gälla, och

8) försäkringsbolag till vilket försäkringen har överförts.

Uppgifterna i 1 mom. 5 och 6 punkten lämnas om försäkringen inte under de fem föregående kalenderåren har varit tecknad i det försäkringsbolag som ger uppgifterna. Uppgifterna i 1 mom. 7 och 8 punkten lämnas om försäkringen har upphört i det försäkringsbolag som ger uppgifterna.

I statistiksammanställningen ska anges datum för när begäran om statistik har gjorts i datasystemet (statistikdatum).

När det gäller löneuppgifter ska det också anges om man har använt preliminära löneuppgifter enligt 2 § 2 mom. eller om den slutliga löneuppgiften är en uppskattning. Löne- och ersättningsuppgifterna anges med en euros noggrannhet.

6 §
Inlämnande av statistiksammanställningen

De uppgifter som avses i 1—5 § ska lämnas in presenterade på det sätt som framgår av bilaga 1 och 2. Försäkringsbolaget ska lämna in uppgifterna med en elektronisk dataöverföringsmetod. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund bestämmer vilken elektronisk dataöverföringsmetod som ska användas samt hur de elektroniska meddelandena ska utformas.

Försäkringsbolagen meddelar Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund kontaktinformationen för de enheter som sköter de lagstadgade olycksfallsförsäkringarna vid bolagen och som på bolagens vägnar centraliserat begär uppgifter och till vilka uppgifterna lämnas.

Varje försäkringsbolag ska meddela Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund den ränta som använts vid beräkning av reserver och kapital som avses i 4 § som avses i 4 §, utgående från det år reserven och kapitalet betalats ut. Om räntan inte bara är beroende av utbetalningsåret utan också av det år då skadan inträffade eller någon annan omständighet, ska detta framgå av meddelandet. Försäkringsbolaget ska lämna ränteuppgifterna till Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund före utgången av varje kvartal under det kalenderår som motsvarar utbetalningsåret. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund offentliggör dessa uppgifter centraliserat till försäkringsbolagens förfogande.

7 §
Lämnande av löneuppgifter för försäkringar som sagts upp

Det försäkringsbolag där en försäkring upphör ska för varje obligatorisk försäkring lämna de löneuppgifter enligt 35 a § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som ska anges i statistiksammanställningen till det övertagande försäkringsbolaget för den senaste fulla och den aktuella försäkringsperioden. Uppgifterna ska lämnas inom två veckor från den sista dagen för uppsägning av försäkringen. Löneuppgifterna specificeras i enlighet med de uppgifter om bransch eller om arbete som försäkringstagaren låtit utföra som förutsätts enligt den riskklassificering som upprätthålls med stöd av 35 e § i lagen om olycksfallsförsäkring.

Bestämmelserna om inlämnande av uppgifter i 6 § 1 mom. tillämpas också på lämnande av löneuppgifter enligt 1 mom.

8 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Försäkringsbolagen ska lämna in de uppgifter som nämns i denna förordning i den form som föreskrivs i 6 § med en elektronisk dataöverföringsmetod senast från och med den 1 januari 2013. Före det kan uppgifterna lämnas i den form som försäkringsbolagets datasystem möjliggör. Denna förordning tillämpas även på uppgifter om olycksfall i arbetet som inträffat och yrkessjukdomar som framträtt före den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 18 november 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Tiina Muinonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.