1155/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 a § i kemikalielagen (744/1989), sådan paragrafen lyder i lag 1262/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de kemikalier som verksamhetsidkaren ska göra en anmälan om i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier (553/2008). 

Denna förordning tillämpas inte på de växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006).

2 §
Anmälning av uppgifter

Den verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen och som är avsedd för yrkesmässigt bruk eller allmänt bruk släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland ska lämna Säkerhets- och kemikalieverket följande uppgifter:

1) verksamhetsidkarens namn och kontaktuppgifter,

2) kontaktpersonens namn,

3) kemikaliens namn och anmälningsnumret i kemikalieproduktregistret, om kemikalien har getts ett sådant,

4) för en kemikalie som importeras till Finland, uppgifter om huruvida kemikalien kommer från EU- eller EES-området, eller från ett område utanför dessa,

5) i fråga om ämnets tillverkare eller blandningens formulerare, den mängd som årligen tillverkas av kemikalien,

6) i fråga om den verksamhetsidkare som svarar för importen till Finland, den mängd som årligen importeras av kemikalien.

Kemikaliemängden anmäls i ton enligt följande indelning:

1) mellan 0,1 och 1 ton anmäls mängden med en noggrannhet av 0,1 ton,  

2) mellan 1 och 100 ton anmäls mängden med en noggrannhet av 1 ton,

3) mellan 100 och 1 000 ton anmäls mängden med en noggrannhet av ±10 %, och

4) en mängd  som överskrider (1 000 ton anmäls med en noggrannhet av ±20 %.

3 §
Tidpunkten för anmälning av uppgifter

De uppgifter som anges i 2 § ska för  varje år lämnas före utgången av därpå följande februari.  Uppgifter ska lämnas bara om de ändras.

Om en kemikalieanmälan görs om en ny kemikalie enligt 1 §, ska uppgifterna om mängder lämnas senast före utgången av februari året efter att anmälan gjordes.  Därefter ska uppgifter lämnas bara om de ändras.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga (1233/2000).

  Helsingfors den 17 november 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.