1149/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2011

Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 3 och 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social och hälsovårdsministeriet,

fogas temporärt till statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen (1336/2004) ett nytt 4 mom. till 2 kap. 3 § och ett nytt 3 mom. till 3 a §, sådan den lyder i förordning 692/2009, som följer:

2 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för tandvård

3 §
Tandläkarararvotaxa

Preventiv vård som utförs av en tandläkare som ingått ett samarbetsprojektavtal om mun- och tandvård och som ges en patient som enligt hälsovårdscentralens bedömning behöver preventiv vård eller effektiverad preventiv vård ersätts enligt de i tandläkarararvodestaxan fastställde taxorna för åtgärdshelheter som främjar munhälsan.

3 a §
Taxa för munhygienistarvoden

Preventiv vård som utförs av en tandhygienist som ingått ett samarbetsprojektavtal om mun- och tandvård och som ges en patient som enligt hälsovårdscentralens bedömning behöver preventiv vård eller effektiverad preventiv vård ersätts enligt de i taxan för munhygienistarvoden fastställda taxorna för åtgärdshelheter som främjar munhälsan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 17 november 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.