1123/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 november 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) 2 § 2 mom. och 21 § 3 mom.:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) bin och humlor,

2) pälsdjur,

3) hjortdjur, med undantag av renar, och

4) kameldjur.

2 §
Anmälningar till registren över djurhållare och djurhållningsplatser

De anmälningar som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), senare lagen om ett system för djuridentifiering, lämnas till den landsbygdsnäringsmyndighet inom vars område djurens huvudsakliga hållningsplats ligger. Anmälningsskyldigheten tillämpas också när det gäller hållning av ett enda djur.

3 §
Förande av förteckning

Över djuren förs förteckning i enlighet med 21 och 22 § i lagen om ett system för djuridentifiering.

4 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om djurhållningen har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, ska anmälan om djurhållare enligt 9 § 1 mom. i lagen om ett system för djuridentifiering och anmälan om djurhållningsplats enligt 11 § 1 mom. i samma lag senast den 29 juni 2012 lämnas till den myndighet som avses i 2 § i denna förordning.

  Helsingfors den 3 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.