1122/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 november 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för spridning av djursjukdomar importerade från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § och 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), av dem 2 och 5 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra att djursjukdomar sprids till Finland i samband med import av animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

I förordningen föreskrivs om de villkor på vilka animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar får importeras till Finland antingen direkt från tredjeländer eller från tredjeländer genom en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Förordningen tillämpas även på animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar som transporteras från tredjeländer genom finskt territorium vidare till något tredjeland eller någon medlemsstat inom Europeiska unionen eller som importeras för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland. 

Utöver bestämmelserna i denna förordning ska bestämmelserna i de internationella avtal om import och transitering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på produkter som är avsedda som livsmedel. Förordningen tillämpas inte heller vid import av animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar från ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller en på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad.

3 §
Förhållande till vissa författningar och rättsakter

Bestämmelser om de kontroller som ska utföras i samband med import av animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt hö och halm finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) och i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om de kontroller och till dem anslutna åtgärder som ska utföras vid Europeiska unionens yttre gräns av varor som medför risk för spridning av djursjukdomar samt partier av icke- kommersiell natur med sådana foder för sällskapsdjur som till Finland förs in i personligt bagage, sänds som postpaket till enskilda eller har beställts genom distansförsäljning och sänts till konsumenten finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen (402/2011).

Bestämmelser om godkännande av och tillsyn över anläggningar för bearbetning av biprodukter och därav framställda produkter finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/2005). 

Bestämmelser om foderföretagares skyldighet att registrera sig när biprodukter och därav framställda produkter importeras från tredjeländer till Finland för att användas som foder för djur finns i foderlagen (86/2008) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (712/2008).

Bestämmelser om skyldigheter och tillsyn som gäller verksamhet som bedrivs av anläggningar som tillverkar eller bearbetar gödselfabrikat när biprodukter och därav framställda produkter importeras från tredjeländer till Finland för att bli gödselfabrikat finns i lagen om gödselfabrikat (539/2006) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat (13/07). 

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) animaliska biprodukter animaliska biprodukter enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), nedan biproduktsförordningen, 

2) framställda produkter framställda produkter enligt definitionen i artikel 3.2 i biproduktsförordningen,

3) mellanprodukter mellanprodukter enligt definitionen i punkt 35 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen, nedan genomförandeförordningen,

4) prover för forskning och diagnostik prover för forskning och diagnostik enligt definitionen i punkt 38 i bilaga I till genomförandeförordningen,

5) varuprover varuprover enligt definitionen i punkt 39 i bilaga I till genomförandeförordningen,

6) visningsobjekt visningsobjekt enligt definitionen i punkt 34 i bilaga I till genomförandeförordningen,

7) specifikt patogenfria ägg specifikt patogenfria ägg enligt definitionen i artikel 2 led 6 i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg,

8) varor föremål, produkter, avfall, ämnen, transportmedel eller behållare,

9) importparti animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt andra varor som medför fara för djursjukdomar som härrör från samma tredjeland eller region i tredjeland och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg eller något annat intyg om ursprunget,

10) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller marknad,

11) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens medlemsstaters territorium vidare till ett tredjeland,

12) ursprungsland ett land där den slutliga produkten har producerats, tillverkats eller förpackats,

13) exportland ett tredjeland där en tjänsteveterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet eller där ett annat dokument som medföljer importpartiet har beviljats,

14) unionen Europeiska unionen,

15) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

16) kommissionen Europeiska kommissionen,

17) rådet Europeiska unionens råd, och

18) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i det aktuella landet.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska unionens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

5 §
Allmänna krav på import, transitering och leverans till en annan medlemsstat

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter som importeras till Finland, transiteras eller transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat samt transport av andra varor som medför risk för djursjukdomar får inte medföra risk för spridning av djursjukdomar, vara till nackdel för foderhygienen eller innebära fara för människors hälsa.

2 kap.

Importkrav

6 §
Krav på import och transitering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Bestämmelser om villkoren, begränsningarna och intygen för import och transitering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i biproduktsförordningen och i genomförandeförordningen.

7 §
Krav på import och transitering av mellanprodukter

Bestämmelser om villkoren och begränsningarna för import och transitering av mellanprodukter finns i artikel 23 i genomförandeförordningen. 

8 §
Ursprungsanläggningar som har godkänts för import och transitering av biprodukter och därav framställda produkter

Bestämmelser om godtagbara anläggningar i tredjeländer för import och transitering av de biprodukter och därav framställda produkter som avses i 6 och 7 § finns i artikel 41.3 b i biproduktsförordningen. Bestämmelser om godtagbara anläggningar i tredjeländer för import och transitering av mellanprodukter finns även i punkt 1 e i bilaga XII till genomförandeförordningen. I artikel 30 i genomförandeförordningen föreskrivs om krav på att anläggningar i tredjeländer ska införas i TRACES-systemet.

9 §
Krav på import av vissa kategori 1-biprodukter från djur som varit föremål för illegal behandling

Bestämmelser om krav som ställs på import av kategori 1 hudar och skinn, av inälvor med och utan innehåll från idisslare och av ben och benprodukter som innehåller kotpelare och skalle från djur som varit föremål för illegal behandling enligt definitionen i artikel 1.2 d i rådets direktiv 96/22/EG eller artikel 2 b i rådets direktiv 96/23/EG, finns i artikel 26 i genomförandeförordningen. Import till Finland av nämnda produkter är tillåten endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges och om minimikraven för dessa föreskrivs i artikel 26 i genomförandeförordningen.

10 §
Krav på import av vissa biprodukter från vattenlevande djur, ryggradslösa djur, gnagare eller hardjur och därav framställda produkter

Sådana biprodukter från vattenlevande djur, ryggradslösa djur och deras utvecklingsstadier och därav framställda produkter samt kategori 3-material och delar av djur tillhörande ordningarna gnagare (Rodentia) eller hardjur (Lagomorpha) som avses i avsnitt 2 kapitel IV i bilaga XIV till genomförandeförordningen och för vilka importvillkor inte föreskrivs i genomförandeförordningen får importeras till Finland för andra ändamål än utfodring av produktionsdjur, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Biprodukter och därav framställda produkter som nämns i 1 mom. får dock importeras för utfodring av pälsdjur på de villkor som nämns i 1 mom.

11 §
Krav på import och transitering av specifikt patogenfria ägg

Bestämmelser om villkor för import och transitering av specifikt patogenfria ägg samt om import av sådana för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland finns i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008.

12 §
Krav på import och transitering av prover för forskning och diagnostik

Bestämmelser om krav som ställs på import och transitering av prover för forskning och diagnostik finns i artikel 27 i genomförandeförordningen. Import till Finland av prover för forskning och diagnostik är tillåten endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges och om minimikraven för dessa föreskrivs i artikel 27 i genomförandeförordningen.

13 §
Krav på import och transitering av varuprover

Bestämmelser om krav som ställs på import och transitering av varuprover finns i artikel 28 i genomförandeförordningen. Import till Finland av varuprover är tillåten endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges och om dessa föreskrivs i artikel 28 i genomförandeförordningen.

14 §
Krav på import och transitering av visningsobjekt

Bestämmelser om krav som ställs på import och transitering av visningsobjekt finns i artikel 28 i genomförandeförordningen. Import till Finland av visningsobjekt är tillåten endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges och om dessa föreskrivs i artikel 28 i genomförandeförordningen.

15 §
Import av foder för sällskapsdjur i annat än kommersiellt syfte

Bestämmelser om importvillkor och begränsningar för partier av icke- kommersiell natur med sådana foder för sällskapsdjur som innehåller kött, bearbetade produkter av kött, mjölk eller mjölkbaserade produkter, när partierna utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda finns i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

16 §
Krav i fråga om TSE-sjukdomar

Bestämmelser om krav i fråga om TSE-sjukdomar vid import av biprodukter och därav framställda produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.

17 §
Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Mikrober eller parasiter som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas enligt 3 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar (55/1980) eller andra med dem jämförbara allvarliga djursjukdomar samt odlingar, vävnader, sekret eller motsvarande varor som innehåller sådana mikrober eller parasiter får importeras endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

18 §
Varor som medför risk för spridning av djursjukdomar

Följande varor får importeras endast om de har rengjorts eller behandlats så att de inte medför risk för spridning av djursjukdomar och varorna åtföljs av ett intyg över att de har rengjorts eller behandlats:

1) varor som har använts vid produktionen eller skötseln av klövdjur eller fåglar,

2) föremål som har använts vid förvaring, förpackning och transport av levande eller döda klövdjur eller fåglar, av delar, embryon och könsceller av dessa samt av de produkter som fås av djuren i fråga, och

3) begagnade jordbruksmaskiner.

Varor som avses i 1 mom. och som inte har rengjorts eller behandlats får importeras endast, om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för detta. En förutsättning för beviljande av importtillstånd är att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

19 §
Hö och halm

Bestämmelser om de länder från vilka hö och halm för klöv- eller hovdjur eller andra djur i djurhållningsutrymmen får importeras finns i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004. Importpartiet ska åtföljas av ett intyg som utfärdats av en tjänsteveterinär i ursprungslandet och av vilket framgår att varorna härstammar från detta ursprungsland, att de har lagrats åtskilda från djurhållningsutrymmena i minst två månader och att det inte finns skäl att misstänka att de sprider någon smittsam djursjukdom.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på hö och halm som har bearbetats, såsom briketter och pellets.

20 §
Livsmedelssäkerhetsverkets import

Trots vad som föreskrivs om importtillstånd i denna förordning får Livsmedelssäkerhetsverket, för att kunna utföra sina uppgifter, för diagnostiska ändamål eller i utbildnings- eller forskningssyfte importera biprodukter och därav framställda produkter, andra varor som orsakar djursjukdomar samt mikrober, parasiter och odlingar, vävnader eller sekret som innehåller sådana mikrober eller parasiter.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

21 §
Intyg och andra handlingar

Bestämmelser om krav som ställs på veterinärintyg för animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i bilaga XV till genomförandeförordningen.

Importören ska spara alla intyg och övriga handlingar som krävs med stöd av denna förordning i minst två år från införseln.

22 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Trots vad som föreskrivs i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas vid import och transitering av sådana animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt sådana andra varor som medför risk för djursjukdomar som avses i denna förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 november 2011.

Genom förordningen upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (32001R0999); EUT nr L 147, 31.5.2001, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (32004R0136); EUT nr L 21, 28.1.2004, s. 11
Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (32008R0798); EUT nr L 226, 23.8.2008, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (32009R0206); EUT nr L 77, 24.3.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (32009R1069); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (32011R0142); EUT nr L 54, 26.2.2011, s. 1
Kommissionens förordning (EU) nr 749/2011 (32011R0749); EUT nr L 198, 30.7.2011, s. 3

  Helsingfors den 2 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Leena Salin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.