1114/2011

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2011

Lag om ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen (1554/1994) 1 §, 2 § 1 mom. och 4 § 2 mom. som följer:

1 §
Verkställighet av avgöranden av Europeiska unionens institutioner och organ

Domar och beslut som är verkställbara med stöd av artikel 280 eller 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller med stöd av artikel 18 tredje stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska verkställas i Finland på samma sätt som en lagakraftvunnen dom som en domstol i Finland har meddelat i ett tvistemål.

Ett beslut som är verkställbart med stöd av artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken eller artikel 71.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning eller artikel 86.1 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt ska verkställas i Finland på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

2 §
Rättshjälp

På begäran av Europeiska unionens domstol ska en allmän underrätt så som i lagen om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet (22/1930) bestäms lämna rättshjälp för att höra vittnen eller sakkunniga eller för att ta emot andra bevis.


4 §
Justitieministeriets uppgifter

Dessutom är justitieministeriet kontaktmyndighet i ärenden som gäller lämnande av rättshjälp enligt 2 § och beviljande av rättshjälp vid Europeiska unionens domstol samt i annat sådant samarbete med Europeiska unionens domstol som gäller rättsvården.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 17/2011
LaUB 2/2011
RSv 22/2011
Rådets förordning (EG) nr 207/2009 (32009R0207); EUT L 78, 24.3.2009, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 6/2002 (32002R0006); EGT L 3, 5.1.2002, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2100/94 (31994R2100); EGT L 227, 1.9.1994, s. 1

  Helsingfors den 4 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.