1110/2011

Utfärdad i Helsingfors den 3 november 2011

Statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § i konsumentsäkerhetslagen (920/2011):

1 §
Upprättande av ett säkerhetsdokument

Ett säkerhetsdokument enligt 7 § i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) ska upprättas så att det är tillräckligt täckande och detaljerat med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

2 §
Innehållet i ett säkerhetsdokument

Om det inte av särskilda skäl är onödigt med tanke på den tjänst som ett säkerhetsdokument avser, ska av dokumentet framgå

1) tjänsteleverantörens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) vem som svarar för säkerhetsfrågorna,

3) de farliga situationer, som kan förutses och eventuella konsekvenser av dem,

4) åtgärderna för att förebygga farliga situationer,

5) instruktionerna med tanke på förutsebara olycks- och skadesituationer samt farliga situationer enligt 3 punkten,

6) hur de som deltar i tillhandahållandet av tjänsten introducerats och utbildats i säkerhetsfrågor samt eventuella krav på kompetens och utbildning,

7) lokaler, konstruktioner, redskap, rutter, djur, typer av personlig skyddsutrustning och andra tillbehör som används i samband med tjänsten samt de krav som ställs på dessa och på -servicen och underhållandet av dem,

8) förhållanderelaterade begränsningar av tillhandahållande av tjänsten,

9) det största möjliga antalet kunder som under olika förhållanden kan tillhandahållas tjänsten på ett säkert sätt samt de krav som gäller deltagarnas hälsa, fysiska kondition, erfarenhet, utbildning och andra motsvarande omständigheter,

10) åtgärder som är nödvändiga för att trygga säkerheten för andra personer som berörs av tjänsten än kunderna,

11) hur olika olycks- och skadesituationer samt farliga situationer registreras och hur den insamlade informationen utnyttjas vid utvecklandet av säkerhetsåtgärderna,

12) förfarandet för fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 8 § i konsumentsäkerhetslagen,

13) hur de som deltar i tillhandahållandet av tjänsten får del av den information som ingår i planen,

14) vilka av de uppgifter som anges i statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004) ska lämnas till dem som deltar i tjänsten och till dem som berörs av tjänsten och hur dessa uppgifter ska lämnas.

I säkerhetsdokumentet ska vid behov hänsyn tas också till sådan användning av objektet eller dess konstruktion som avviker från det sedvanliga.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 3 november 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.