1108/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 november 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och med stöd av 25 § i lagen om elektroniska recept (61/2007), sådan paragrafen lyder i lag 982/2010:

1 §
Grunderna för användningsavgiften

Kostnaderna för förvaltandet av receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen enligt lagen om elektroniska recept (61/2007) och för certifikattjänsterna i anslutning till dem finansieras genom de avgifter som tas ut hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster och de apotek som använder sig av dem. Med stöd av 28 § 2 mom. i ovannämnda lag tas avgifterna ut hos apoteken från och med den 1 januari 2012 och hos den kommunala hälso- och sjukvården från och med den 1 januari 2013.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,039 € för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos de kommunala tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster är 0,254 € per kommuninvånare.

2 §
Avgifternas förfallodag

De avgifter som fastställs enligt 1 § ska betalas årligen i två poster före utgången av mars och september.

Grunden för den avgift som tas ut hos apoteken och som förfaller i mars är de elektroniska recept som apoteket i fråga har expedierat mellan den 1 juli och den 31 december föregående år och grunden för den avgift som förfaller i september är de elektroniska recept som expedierats mellan den 1 januari och den 30 juni under avgiftsåret.

Den avgift som tas ut hos den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i två lika stora poster.

3 §
Administration

Folkpensionsanstalten fastställer och tar ut de avgifter som föreskrivs i 1 §.

Betalningsandelen för tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster tas ut hos samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt. Avgiften grundar sig på det invånarantal som medlemskommunerna i samkommunen hade den 1 januari året innan avgiften fastställs. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan fakturera sina medlemskommuner det belopp som den har betalat till Folkpensionsanstalten för deras räkning.

För de avgifter som tas ut med stöd av 1 § betalar Folkpensionsanstalten till Befolkningsregistercentralen 21 procent av avgiftsintäkterna som den andel som ska motsvara kostnaderna för tillhandahållandet av certifikattjänsterna. Avgiften ska betalas inom 3 veckor efter det att de avgifter som avses i 1 § har betalats till Folkpensionsanstalten, eller vid en tidpunkt som Befolkningsregistercentralen och Folkpensionsanstalten har kommit överens om separat.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2013. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

I de avgifter som tas ut för användningen av elektroniska recept och för användningen av certifikattjänster i anslutning till den beaktas de elektroniska recept som apoteken och filialapoteken har expedierat från och med den 1 januari 2012. I fråga om kommunal hälso- och sjukvård tas avgifterna ut från och med den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 2 november 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.