1106/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2011

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 116 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 346/2008, och

fogas till lagen en ny 108 h § och till 116 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 137/2006, 346/2008 och 681/2008, en ny 6 punkt som följer:

108 h §
Särskilda bestämmelser om kvicksilver

Vid handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 2, 3.1, 4.1, 4.2 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver, nedan förordningen om exportförbud för kvicksilver, iakttas.

Vid tillsynen över att artiklarna 2, 3.1, 4.1 och 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver iakttas, tillämpas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

116 §
Straffbestämmelser

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet


5) bryter mot ett förbud som avses i 7—9 § eller mot en förordning som har utfärdats med stöd av 2 kap., åsidosätter en skyldighet som följer av 75, 76, 90, 103, 103 a, 103 b eller 104 § eller bryter mot villkoren i ett beslut som miljöministeriet meddelat med stöd av 111 §, eller

6) åsidosätter sin skyldighet att lämna uppgifter enligt artikel 6 i förordningen om exportförbud för kvicksilver,

skall, om strängare straff för gärningen inte föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot miljöskyddslagen dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 11 november 2011.

RP 29/2011
MiUB 1/2011
RSv 15/2011
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 (32008R1102); EUT L 304, 14.11.2008, s. 75
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (32008R0689); EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (

  Helsingfors den 28 oktober 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.