1097/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 oktober 2011

Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i patentförordningen (669/1980)  7 och 8 §, sådana de lyder, 7 §  delvis ändrad i förordningarna 104/1996 och 144/2006 samt 8 § i förordning 144/2006,

ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. 6 punkten, 3 , 21  - 23 , 39 , 52 d  och 52 e § , det inledande stycket i 52 g §  samt 52 h  - 52 n, 52 u , 52 x och 52 y §,  av dem 2 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning 674/2000,  3, 23 och 52 d § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 246/1997, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 505/1985 och 104/1996, 22, 39, 52 h, 52 j och 52 k § sådana de lyder i förordning 246/1997, 52 e § sådan den lyder i förordningarna 595/1994 och 674/2000, det inledande stycket i 52 g § samt 52 i och 52 m § sådana de lyder i förordning 595/1994, 52 l och 52 n § sådana de lyder i förordningarna 595/1994 och 246/1997, 52 u § sådan den lyder i förordningarna 104/1996 och 246/1997, 52 x § sådan den lyder i förordningarna 104/1996 och 144/2006 och 52 y § sådan den lyder i förordning 104/1996, samt 

fogas till 2 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 674/2000, en ny 7 punkt samt till förordningen en ny 32 a §, som följer:

1 §

En internationell patentansökan som omfattar Finland ska inges till en myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete (FördrS 58/1980) och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om patentverket som mottagande myndighet finns i 45—50 och 51 a §.


2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla


6) uppgift om vilka bilagor som fogats till ansökningshandlingen,

7) om sökanden vill att de beslut som gäller ansökan ska meddelas på engelska, en begäran om detta.


3 §

Om en handling inte är avfattad på något av de språk som anges i 8 § 5 mom. i patentlagen, ska sökanden till patentverket ge in också en finsk-, svensk- eller engelskspråkig översättning.  När handlingen är någon annan än en beskrivning, ett sammandrag eller patentkrav samt när det är fråga om sådan text i en beskrivning eller patentkrav i en finsk patentansökan, som enligt 21 § 1 mom. inte ingår i grundhandlingarna, kan patentverket dock avstå från att kräva översättning eller godta en översättning till något annat språk än finska, svenska eller engelska.

21 §

Med grundhandling i en finsk patentansökan, en patentansökan som upptas till handläggning enligt 38 § i patentlagen och europeisk patentansökan som omvandlats till en nationell ansökan avses i denna förordning en beskrivning jämte ritning samt patentkrav på finska, svenska eller engelska, som ingår i ansökan när ansökan gjordes eller ska anses gjord.   Om dessa handlingar inte ingår i ansökan vid nämnda tidpunkt, ska som grundhandling betraktas den första beskrivning och de första patentkrav på finska, svenska eller engelska som getts in därefter, om innehållet i dem klart motsvarar innehållet i de handlingar som finns hos verket vid nämnda tidpunkt.

Som grundhandling i fråga om en internationell patentansökan, som fullföljs enligt 31 § i patentlagen, betraktas i det fall att

1) översättning krävs för fullföljd av ansökningen, den översättning av beskrivning, ritning och patentkrav som har getts in enligt 31 § i patentlagen, med de ändringar i översättningen som har gjorts inom den frist som gäller enligt 52 b §, eller

2) ansökningen är avfattad på finska, svenska eller engelska, den kopia av beskrivning, ritning och patentkrav som har getts in i enlighet med 31 § i patentlagen.

Om sökanden i samband med patentansökan meddelar att en ansökan om skydd för uppfinningen getts in till en patentmyndighet utanför Finland ska, när datum och nummer för den utländska ansökan uppgetts, en sådan styrkt kopia av denna ansökan som ges in senare anses ha kommit in till patentverket samtidigt som den ansökan som gjordes i Finland.

22 §

 Om flera uppfinningar beskrivs i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar.  Delning är möjlig endast innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. i patentlagen har lämnats. Delning är inte möjlig förrän en grundhandling enligt 21 § har getts in. På sökandens begäran ska då en ny ansökan som gäller en uppfinning som avskilts från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) anses ha getts in samtidigt som stamansökningen.

23 §

Om en uppfinning som inte framgår av grundhandlingarna anges i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på något annat sätt, kan en ny ansökan som gäller denna uppfinning och som görs genom utbrytning ur stamansökningen, på sökandens begäran anses ha getts in vid den tidpunkt då den handling, där uppfinningen angetts, inkom till patentverket.

Utbrytning är möjlig endast innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. i patentlagen har lämnats. Utbrytning är inte möjlig förrän en grundhandling enligt 21 § har getts in. I en ansökan som görs genom utbrytning får skydd begäras endast för det som framgår av de handlingar som gäller stamansökningen när den nya handlingen ges in.

Meddelande av patent
31 §

32 a §

En kungörelse, som gäller en sådan rättad översättning som avses i 27 b § 1 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patenthavarens namn och adress,

2) patentets registernummer och klasser,

3) uppfinningens benämning, samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen och publikationsavgiften inkom till patentmyndigheten.

39 §

En kungörelse enligt 25 § 5 mom. i patentlagen om ett beslut som fattats med anledning av en invändning ska innehålla uppgift om patentets registernummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt datum för beslutet.

52 d §

Bestämmelser om tilläggsskydd finns i 70 a § i patentlagen.

Med tilläggsskyddsförordningarna avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel.

52 e §

Ansökan om tilläggsskydd och ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel ska göras skriftligen.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud och innehålla de uppgifter som anges i artikel 8 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd. Om flera personer gemensamt ansöker om tilläggsskydd, ska ansökningshandlingen dessutom innehålla uppgift om vem som är berättigad att ta emot meddelanden från patentverket eller, om sökandena använder sig av ett ombud, vem de gemensamt har gett fullmakt att ta emot meddelanden för samtliga sökandes räkning.

Sökanden ska dessutom lämna patentmyndigheten tilläggsuppgifter om produkten, om behandlingen av ansökan kräver detta.

52 g §

Patentverket diarieför de ansökningar som inkommer. I diariet införs om varje enskild ansökan förutom de uppgifter som räknas upp i artikel 9.2 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd dessutom


52 h §

I artikel 9 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd föreskrivs om kungörelse av ansökan om tilläggsskydd och ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel. Kungörelsen ska dessutom innehålla diarienumret på och ingivningsdagen för ansökan om tilläggsskydd.

52 i §

En ansökan om tilläggsskydd eller ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel får inte ändras så, att den gäller en annan produkt eller ett annat grundpatent.

52 j §

När patentverket behandlar en ansökan om tilläggsskydd undersöker det inte om ansökan uppfyller det villkor som ställs i artikel 3.1 d i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 k §

Bestämmelserna i 15 och 16 § i patentlagen tillämpas på de tidsfrister som avses i artikel 10.3 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 l §

I artikel 11 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd finns bestämmelser om kungörelse av tilläggsskydd och förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel. Kungörelsen ska dessutom innehålla diarienumret för ansökan om tilläggsskydd och ingivningsdagen samt intygets registernummer.

Tilläggsskyddet skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom.

52 m §

Patentverket för register över meddelade tilläggsskydd. I registret ska införas de uppgifter som nämns i 52 l § 1 mom. samt, om innehavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemvist och adress. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 40—42 §.

52 n §

Om en ansökan om tilläggsskydd eller ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel har avslagits eller avskrivits genom ett lagakraftvunnet beslut, ska detta kungöras.  Kungörelsen ska innehålla de uppgifter som nämns i 52 h §.

Patentverket kungör att ett tilläggsskydd har förfallit, när beslut om detta har fattats på begäran av en tredje part i enlighet med artikel 14 d i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 u §

Till en översättning som avses i 70 h § i patentlagen ska fogas uppgifter om uppfinningens benämning, patentets registernummer samt patenthavarens namn och adress. Översättningen anses inte ingiven om inte dessa uppgifter har fogats till översättningen.

52 x §

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 h § i patentlagen, ska innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning,

4) ingivningsdagen för patentansökan,

5) uppgift om, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patent eller upprätthålla detta i ändrad avfattning, samt

6) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 n § i patentlagen, ska innehålla

1) patentansökans diarienummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om ingivningsdagen för patentansökan, samt

5) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.


52 y §

När en översättning rättas enligt 70 q § i patentlagen ska till patentmyndigheten ges in ett omskrivet exemplar av den rättade handlingen, där rättelserna tydligt anges. Till den rättade översättningen ska fogas uppgifter om patentets eller patentansökans nummer samt om patenthavarens eller patentsökandens namn och adress. Om de nämnda uppgifterna saknas anses det att den rättade översättningen inte har getts in.

   En kungörelse som gäller en rättad översättning enligt 70 q § 1 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen och publikationsavgiften inkom till patentmyndigheten.

En kungörelse som gäller en rättad översättning enligt 70 q § 2 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patentansökans diarienummer och klasser,

2) patentsökandens namn och adress,

3) uppfinningens benämning, samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen inkom till patentmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den 27 oktober 2011  

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.