1088/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 oktober 2011

Statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

föreskrivs med stöd av 10 § 4 mom. och 14 § 2 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om särskilda kompetenskrav för arbetstagare som använder dykarutrustning vid utförande av byggarbeten i vatten (dykare) och om den säkerhetsplan som ska utarbetas för sådant arbete.

Bestämmelser om byggarbeten i vatten finns dessutom i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009).

2 §
Särskilda kompetenskrav

Dykare ska ha avlagt yrkesexamen för yrkesdykare eller lämplig examen för lättdykare.

Dykdjupet, arbetsuppgiften, dykarutrustningen och arbetsmetoden avgör vilken examen som en lättdykare ska ha avlagt.

Bestämmelser om godkännande av yrkeskompetens som förvärvats utomlands utfärdas särskilt.

3 §
Säkerhetsplan

Arbetsgivaren ska för dykeriarbeten utarbeta en skriftlig säkerhetsplan för varje arbetsplats och arbetsmoment på basis av en utredning och bedömning av riskerna i arbetet och arbetsmiljön enligt 10 § 1 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002).

Av säkerhetsplanen ska i behövlig omfattning framgå innehållet i bedömningen enligt 1 mom. och de åtgärder som ska vidtas i fråga om följande omständigheter för att trygga säkerheten:

1) särskilda krav på arbetet och arbetsförhållandena,

2) krav på arbetstagarnas kompetens och yrkeskunskap,

3) en säker sammansättning av dykargruppen,

4) dykarutrustningen och övriga arbetsredskap,

5) räddning, kommunikation, första hjälpen och annan verksamhet i olyckssituationer,

6) andra faktorer som inverkar på arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Säkerhetsplanen ska utformas så att den är begriplig och behandlas med de berörda arbetstagarna. Säkerhetsplanen ska hållas uppdaterad.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten (674/1996).

Dykarkompetens som erhållits med stöd av beslutet fortsätter dock att vara giltig.

  Helsingfors den 20 oktober 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.