1068/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 oktober 2011

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

fogas temporärt till statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Räntestöd för byggande av nya hyresbostäder

Med avvikelse från det som föreskrivs i 8 § 1 mom. är den bassjälvriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på ett räntestödslån 1,7 procent, när objektet för räntestödslånet är något annat än en ny hyresbostad eller ett nytt hyreshus för sådana grupper med särskilda behov som avses i 3 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004).

På det räntestöd som betalas för den del som överstiger bassjälvrisken tillämpas vad som i 8 § 2—3 mom. föreskrivs om räntestödslån som godkänts för byggande av hyresbostäder.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte räntestödslån för hyreshus med sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2011 och gäller till och med den 31 december 2014. På lån som tidigast den 1 oktober 2011 och senast den 31 december 2014 har godkänts som räntestödslån ska förordningen dock tillämpas också efter att den upphört att vara i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 6 oktober 2011

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.