1066/2011

Utfärdad i Helsingfors den 6 oktober 2011

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tullverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om tullverket (205/2008) 5 §, sådan den lyder delvis i förordning 206/2011, som följer:

5 §
Särskilda behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för laboratoriedirektören och direktörerna är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för brottsbekämpningsdirektören och brottsbekämpningscheferna är högskoleexamen och förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten. Behörighetsvillkor för en förundersökningsledare är högskoleexamen eller tillräcklig utbildning för förundersökningsledare med tanke på uppgifterna och befogenheterna. Behörighetsvillkor för en tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och för en tullman som beslutar om åtgärder enligt 15 § i tullagen (1466/1994) och som tjänstgör som chef för tullövervakningen är tillräcklig utbildning med tanke på arten av de befogenheter som hör till uppgifterna.


Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2011.

  Helsingfors den 6 oktober 2011

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Miika Suves

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.