1060/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 september 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (668/2010) 2 § 1 mom. som följer:

2 §

Statsrådet får utan krav på motsäkerhet ställa statlig proprieborgen som säkerhet för masskuldebrevslån och andra skuldförbindelser samt andra lån som emitteras eller upptas av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet och för anknytande ränte- och valutaswappar och andra avtal samt för uppfyllandet av villkoren i dem. Borgen får gälla skulder och anknytande avtal till ett nominellt belopp av högst 13 974,03 miljoner euro.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas också på statsborgen som beviljats innan lagen träder i kraft, till den del det är fråga om skulder som uppkommer efter lagens ikraftträdande och anknytande avtal.

RP 31/2011
FiUB 3/2011
RSv 14/2011

  Helsingfors den 30 september 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.