1057/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 september 2011

Statsrådets förordning om sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda störättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådant det lyder i lag 1223/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på grunderna för fastställande av, på bildande av och på fastställande av sådana gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter som bildas utifrån stödet för utsädesproduktion av timotej.

2 §
Gårdsspecifik tilläggsdel

För jordbrukaren beräknas på det sätt som föreskrivs i 3 § 4 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om gårdsstöd, ett referensbelopp utifrån vilket den gårdsspecifika tilläggsdelen bildas.

3 §
Beräkning av referensbeloppet

I beräkningen av referensbeloppet ska beaktas det år eller de år under vilka jordbrukaren under åren 2007—2009, nedan referensperioden, har producerat certifierat utsäde av timotej och ansökt om stöd för utsädesproduktion av timotej, oberoende av om stöd har betalats för produktionen eller inte. Produktionen av certifierat utsäde av timotej och ansökan om stöd konstateras utifrån uppgifterna i det integrerade administrations- och kontrollsystemet.

I beräkningen av referensbeloppet beaktas inte de år under referensperioden då jordbrukaren inte har haft utsädesproduktion av timotej på grund av force majeure enligt artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003. Om utsädesproduktionen har varit förhindrad under referensperioden på grund av force majeure, kan 2006 användas som referensår.

Det slutliga totala referensbeloppet beräknas genom att referensbeloppet multipliceras med koefficienten 1,11. Det sammanlagda beloppet av de referensbelopp som ska fastställas kan vara högst det maximibelopp för stöd som anges i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 889/2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och om fastställande för 2009 av budgettaken för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd, som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, liksom de årliga finansieringsramarna för systemet för enhetlig arealersättning och budgettaken för övergångsstödet för frukt och grönsaker och det särskilda stödet som föreskrivs i förordning (EG) nr 73/2009. Om det sammanlagda beloppet av de referensbelopp som fastställs leder till att maximibeloppet för ovannämnda stöd överskrids eller underskrids, ska koefficienten ändras i relation till överskridningen eller underskridningen.

4 §
Överföring av referensbelopp

För överföring av referensbelopp, vilket det ska ansökas om separat, gäller vad som föreskrivs i artiklarna 3—5 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Ett referensbelopp får överföras, om en sådan grund som anges i de nämnda artiklarna har funnits tidigast den 1 maj 2007 eller senast den 30 april 2012. Den som ansöker om överföring av ett referensbelopp ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om grunden senast den 15 juni 2012.

5 §
Avstående från ett referensbelopp

En jordbrukare kan avstå från det referensbelopp som har beräknats för honom eller henne. Referensbeloppet fördelas då mellan de andra jordbrukare som är berättigade till referensbelopp.

Om en jordbrukare avstår från referensbeloppet, ska närings-, trafik- och miljöcentralen underrättas om detta senast vid den tidpunkt som Landsbygdsverket bestämmer.

6 §
Förutsättningar för fastställande av referensbelopp

Ett referensbelopp kan fastställas för en jordbrukare som har rätt till gårdsspecifikt tilläggsstöd enligt 3 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd och 3 § 1 mom. i denna förordning, förutsatt att jordbrukaren har lämnat in de blanketter som Landsbygdsverket bestämt till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 30 april 2012.

7 §
Bildande av tilläggsdel till gårdsstödsrättigheter som överförts till en jordbrukare

Tilläggsdelen kan bildas till gårdsstödsrättigheter som överförts i en jordbrukares ägo senast den 30 april 2012, om en anmälan om överföring av gårdsstödsrättigheterna har lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen senast den 15 juni 2012.

8 §
Fastställande av tilläggsdel

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer tilläggsdelen för jordbrukaren efter att centralen har beslutat om en eventuell överföring av referensbelopp, fastställt referensbeloppet och fördelat det på de gårdsstödsrättigheter som jordbrukaren äger.

9 §
Fastställande av särskilda stödrättigheter

Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer särskilda stödrättigheter till en jordbrukare som uppfyller de förutsättningar för bildande av särskilda stödrättigheter som anges i 3 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd. För fastställandet krävs det dessutom att jordbrukaren har lämnat in de blanketter som Landsbygdsverket bestämt till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten senast den 30 april 2012.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s.16

  Helsingfors den 29 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.