1053/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 september 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 42 § 2 mom. i lagen om privat socialservice (922/2011) beslutat:

1 §
Bilagor till tillståndsansökan och anmälan

Till en tillståndsansökan enligt 8 § och till anmälan om inledande av verksamhet enligt 11 § i lagen om privat socialservice (922/2011) ska fogas:

1) kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning,

2) handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan,

3) intyg över självförsörjning och intyg ur utmätningsregistret,

4) verksamhetsplan,

5) planritning och dispositionsplan över de utrymmen som används för verksamheten,

6) räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten enligt räddningslagen (379/2011),

7) utlåtande av räddningsmyndigheten,

8) utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten,

9) utlåtande av det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där servicen ges eller av en tjänsteinnehavare som är utsedd av detta organ,

10) kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet i fråga om den person som ansvarar för servicen, samt

11) kopia av en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Till tillståndsansökan och anmälan om väsentlig ändring av verksamheten ska fogas de bilagor som avses i 1 mom. vilka beskriver ändringen av verksamheten.

2 §
Betalningsandel som ska betalas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Som den andel som avses i 41 § i lagen om privat socialservice ska regionförvaltningsverken betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 50 procent av intäkterna från de årsavgifter som betalats av producenter av privat socialservice.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

Förordningens 2 § tillämpas dock på årsavgifter som tas ut från och med den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 28 september 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.