1043/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 september 2011

Statsrådets förordning om domstolspraktik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 21 § 1 mom. 3 punkten i tingsrättslagen (581/1993), 6 a § 5 mom. i hovrättslagen (56/1994) och 10 a § 4 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1990), sådana de lyder, 21 § 1 mom. 3 punkten i tingsrättslagen i lag 608/2011, 6 a § 5 mom. i hovrättslagen i lag 609/2011 och 10 a § 4 mom. i lagen om förvaltningsdomstolarna i lag 610/2011:

1 §
Definition av domstolspraktik

Med domstolspraktik avses i denna förordning ett praktiksystem vars syfte är att ge tingsnotarier insikt i rättskipningen vid tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning av praktikarbetet.

2 §
Avläggande av domared eller avgivande av domarförsäkran

Den som har avlagt en sådan examen som avses i 4 § 2 mom. i tingsrättslagen (581/1993) och vill utföra domstolspraktik ska ansöka om att bli antagen som praktikant vid den tingsrätt där han eller hon vill inleda sin praktik. Innan praktiken inleds ska sökanden avlägga domared eller avge domarförsäkran i en tingsrätt eller en hovrätt.

3 §
Antagning till domstolspraktik

Tingsrätten ska utlysa praktikantplatserna två gånger om året, varje år i mars och september. I annonsen ska det nämnas om praktiken vid tingsrätten delvis kan utföras vid en hovrätt eller en förvaltningsdomstol.

De som antas till domstolspraktik utnämns till tingsnotarier i ett tjänsteförhållande för viss tid vid en tingsrätt, hovrätt eller förvaltningsdomstol på förordnande av tingsrättens lagman, hovrättspresidenten eller överdomaren för förvaltningsdomstolen. Antagningen av de praktikanter som utför en del av praktiken vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol äsker genom enhälligt beslut av tingsrätten ifråga och hovrätten eller förvaltningsdomstolen.

4 §
Urvalskriterier

För tingsnotarier gäller de behörighetsvillkor som anges i 4 § 2 mom. i tingsrättslagen. Sökandens lämplighet för rättsliga avgöranden kan bedömas utifrån studieframgångar, juridisk kompetens som påvisats genom studier eller på annat sätt samt tidigare arbetserfarenhet.

Sökandens personliga egenskaper kan bedömas genom intervjuer.

5 §
Handledning och utbildning av tingsnotarier

Chefen för domstolen och handledaren för tingsnotarien under praktikperioden ska tillsammans se till att tingsnotarien får handledning och övervakas i sitt arbete.

Vid tingsrätten ska tingsnotarierna få erfarenhet av domaruppgifter och i hovrätten och förvaltningsdomstolen av öde uppgifter som en föredragande har. De arbetsuppgifter som tilldelas tingsnotarierna ska vara av sådant slag att tingsnotarien får tillräckligt bred insikt i arbetet.

Vid tingsrätten ska tingsnotarierna sätta sig in i de uppgifter som utförs i domstolens kansli samt handlägga och självständigt avgöra sådana mål och ärenden som avses i 17 § i tingsrättslagen. De får föra protokoll vid tingsrättens sammanträden och utan särskilt förordnande utföra uppgifter som anges i 22 § i tingsrättsförordningen (582/1993).

En tingsnotarie ska ha möjlighet att delta i utbildning som ordnas på praktikplatsen och i gemensam utbildning som ordnas för tingsnotarier.

6 §
Praktikplan

På praktikplatsen ska det upprättas en praktikplan för tingsnotarierna. I praktikplanen ska praktikens mål och innehåll anges. Praktikplanen ska innehålla en beskrivning av målen och arbetsuppgifterna under varje del av praktikperioden, orienteringen och utbildningen i de ärendegrupper som handläggs samt uppföljningen av arbetsuppgifterna och utvärderingen av arbetet. I praktikplanen ska dessutom nämnas andra frågor som är viktiga för praktiken och anges om vem som ansvarar för handledningen.

7 §
Vicehäradshövdingstitel

Den som utfört domstolspraktik tilldelas vicehäradshövdingstitel av hovrätten i den domkrets som omfattar den tingsrätt där praktiken utförts. Titeln tilldelas på skriftlig ansökan efter det att tingsnotarien har slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Ansökan ska åtföljas av ett intyg över utförd praktik.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011. Bestämmelserna i 3 § 1 mom. tillämpas från och med den 1 mars 2012.

Domstolspraktikanter som har utnämnts till en tjänst som notarie för viss tid före ikraftträdandet av denna förordning ska slutföra sin praktik vid den tingsrätt som de har utnämnts att tjänstgöra vid. På en sådan praktikant tillämpas bestämmelserna i 5–7 § i denna förordning.

  Helsingfors den 22 september 2011

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Anne Hallavainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.