1034/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

fogas till statsrådets förordning om universiteten (770/2009) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Indragning av studierätten

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 43 a § i universitetslagen (558/2009) tillämpas på utbildning som leder till någon av följande examina enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004):

1) farmaceutexamen och provisorsexamen,

2) odontologie kandidatexamen och odontologie licentiatexamen,

3) medicine kandidatexamen och medicine licentiatexamen,

4) psykologie kandidatexamen och psykologie magisterexamen,

5) kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och filosofie magisterexamen inom området för logopedi.

Bestämmelserna om indragning av studierätten i 43 a § i universitetslagen tillämpas dessutom på utbildning i socialt arbete och på psykoterapeututbildning som avses i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) samt på sådana studier i lärarutbildningen som avses i 19 § 1 mom. 1—5 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 15 september 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.