1031/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 september 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centralen för mediefostran och bildprogram och bildprogramsnämnden

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 § i lagen om bildprogram (710/2011) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbär Centralen för mediefostran och bildprogram en fast avgift som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

2 §
Avgifter med anledning av rättelseyrkande

För beslut till följd av begäran om omprövning av klassificering enligt 30 § i lagen om bildprogram (710/2011) uppbärs en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bifogade avgiftstabell.

3 §
Uppbärande av avgifter i vissa situationer

Den avgift som avses i 1 och 2 § tas ut även då ansökan avslås.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som Centralen för mediefostran och bildprogram prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning;

2) informations- och sakkunnigtjänster samt utredningar;

3) fotografi- och kopieringstjänster;

4) annan utbildning än sådan som avses i 13 § i lagen om bildprgram;

5) övriga prestationer som produceras på beställning.

5 §
Övriga avgifter

Om avgifter som uppbärs för framtagning av en sådan uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämning av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Centralen för mediefostran och bildprogram med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Nedsättning eller efterskänkande av avgift

En avgift som bestäms enligt 1 § kan nedsättas eller efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.

7 §
Avgiftsfria prestationer

Verksamhet med anknytning till det internationella samarbetet vid Centralen för mediefostran och bildprogram samt mindre informations-, handlednings- och rådgivningstjänster är avgiftsfria. Centralens arkivmaterial och kortregister kan användas avgiftsfritt i centralens lokaler enligt självbetjäningsprincipen.

Beslut som fattas av bildprogramsnämnden som första besvärsinstans är avgiftsfria.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till den 31 december 2013.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd (1163/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 september 2011

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Tuula Lybeck

BILAGA: AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer vid Centralen för mediefostran och bildprogram och de avgifter som tas ut för dem (1.-5.) samt avgift för beslut till följd av begäran om omprövning ( 6.)

1. Klassificering och anmälning av bildprogram genom systemet vid Centralen för mediefostran och bildprogram
A. Klassificering och anmälning av bildprogram1 7 euro / program2
B. Anmälning av bildprogram som klassificerats inom EU:s område (t.ex. PEGI-klassificerat spel) 3 euro / program
2. Klassificeringstjänst av bildprogram
2.1 Grundavgift för klassificeringstjänsten
A. Bildprogram 7 / program
B. Spel 77 euro / spel Om klassificeringen tar längre än en halvtimme debiteras 35 euro för varje påbörjad halvtimme. Avgiften är dock högst 357 euro per spel.
2.2 Programspecifikt klassificeringsbeslut (utöver grundavgiften)
– ett bildprogram vars längd är 30 minuter eller mindre 53 euro
– ett bildprogram vars längd är 31-60 minuter 105 euro
– ett bildprogram vars längd är 61-90 minuter 158 euro
– ett bildprogram vars längd är 91-120 minuter 210 euro
– ett bildprogram vars längd är 121-150 minuter 263 euro
– ett bildprogram vars längd är 151-180 minuter 315 euro
– ett bildprogram vars längd är 181-210 minuter 368 euro
– ett bildprogram vars längd är 211-240 minuter 420 euro
– ett bildprogram vars längd är 241 minuter eller mera 1,75 euro / minut
3. Utbildning
3.1 Utbildning av klassificerare av bildprogram 960 euro
3.2 Repetitionsutbildning för klassificerare av bildprogram 380 euro
4. Intyg över godkännande som klassificerare av bildprogram 59 euro
5. Tillstånd att vid ett särskilt evenemang tillhandahålla bildprogram som inte är klassificerade eller märkta (förevisningstillstånd) 162 euro
6. Beslut till följd av begäran om omprövning 71 euro

1 Program är till exempel en film, en filmtrailer och ett avsnitt av en programserie.

2 Avgiften omfattar klassificering och anmälning av så kallade reklamspottar för ett televisionsprogram.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.