1030/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 september 2011

Statsrådets förordning om bildprogramsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 37 § 1 mom. i lagen om bildprogram (710/2011):

1 §

Ordföranden för bildprogramsnämnden övervakar nämndens verksamhet. Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

2 §

Nämndens beslut och utlåtanden undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare.

Nämndens sekreterare är en tjänsteman som förordnas av Centralen för mediefostran och bildprogram.

3 §

Grunderna för arvoden till nämndens medlemmar fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

4 §

Nämndens byråuppgifter sköts vid Centralen för mediefostran och bildprogram.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 september 2011

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.