1023/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 september 2011

Statsrådets förordning om delegationen för sjömansärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011):

1 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för sjömansärenden har till uppgift att

1) främja samarbete mellan de behöriga myndigheterna och inrättningarna samt arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten,

2) lägga fram förslag och ta initiativ till utvecklande av sjömännens arbetsförhållanden,

3) ge utlåtanden i ärenden som hör till delegationens uppgiftsområde och att utföra andra uppgifter i anslutning till verkställande och utvecklande av sjömanslagstiftningen som statsrådet beslutat om,

4) till statsrådet ge utlåtanden och ta initiativ i sjöfartsärenden som hör till Internationella arbetsorganisationen ILO:s verksamhetsområde.

2 §
Sammansättning och mandatperiod

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande. Dessutom har delegationen nio medlemmar med personliga suppleanter.

Ordföranden och vice ordföranden ska företräda arbets- och näringsministeriet, två andra medlemmar social- och hälsovårdsministeriet, en medlem kommunikationsministeriets förvaltningsområde samt tre medlemmar de mest representativa arbetsgivarorganisationerna inom sjöfarten och tre medlemmar de mest representativa arbetstagarorganisationerna inom sjöfarten.

Statsrådet förordnar medlemmarna för tre år i sänder.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, ska arbets- och näringsministeriet för den återstående mandatperioden förordna en ny medlem eller suppleant i dennes ställe på förslag av den myndighet eller organisation som har föreslagit den medlem eller suppleant som avgått eller avlidit.

3 §
Sammanträde och beslutförhet

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden samt när minst sex medlemmar begär det. Delegationen är beslutför då ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande, av vilka minst en representerar arbetsgivarorganisationerna och minst en representerar arbetstagarorganisationerna.

4 §
Hälsovårdssektionen

Underställd delegationen finns en sektion för sjöfartshälsovård. Sektionen för sjöfartshälsovård behandlar frågor som gäller hälso- och sjukvårdssystemet för sjömän och i synnerhet principiella frågor i anslutning till läkarundersökning av sjömän.

Delegationen utser hälsovårdssektionens medlemmar och ordförande. En av de delegationsmedlemmar som representerar social- och hälsovårdsministeriet är ordförande för hälsovårdssektionen. En sakkunnigmedlem i hälsovårdssektionen, vilken delegationen utser på förslag av arbetshälsoinstitutet, ska vara förtrogen med företagshälsovården för sjömän. Utomstående sakkunniga kan också kallas till medlemmar i och till ordförande för hälsovårdssektionen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2011.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets förordning om delegationen för sjömansärenden (858/2007).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 september 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Sari Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.