1019/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011) definitionerna Anmält organ och Godkänt organ i avsnitt 1.2.1 i bilaga,

ändras definitionerna Besiktningsorgan och Förordning om besiktningsorgan i avsnitt 1.2.1, texten före anmärkningen i avsnitt 1.8.6, avsnitt 1.8.7.1.4, 1.8.7.1.6, 1.8.7.2.3, 1.8.7.6, 1.8.7.7.5, 1.8.8.1.4, 1.8.8.4.2 och 1.8.8.6, särbestämmelse 356 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 4.1.1.16 och 4.1.3.6.6, texten före tabellerna 1—3 i förpackningsinstruktion P200 i avsnitt 4.1.4, avsnitt 4.2.3.6.4 och 4.2.3.7.1, särbestämmelse TP23 i avsnitt 4.2.5.3, de inledande anmärkningarna 2 och 3 i kapitel 4.3, avsnitt 4.3.2.1.7, text före tabellen i avsnitt 4.3.3.2.5, avsnitt 6.2.1.1.9, 6.2.1.4.1, 6.2.1.4.2, 6.2.1.5.1, 6.2.1.6.1, 6.2.1.7.2 och 6.2.1.8.1, anmärkning 2 i avsnitt 6.2.2.1.1, avsnitt 6.2.2.5, 6.2.2.6, 6.2.2.7.2, 6.2.2.7.4, 6.2.2.7.7, 6.2.2.7.8, 6.2.2.9.2, 6.2.2.10, 6.2.3.4.2, 6.2.3.5.1, 6.2.3.6, 6.2.3.6.1, 6.2.5.4.2 och 6.2.6.3.2.2.1 inledande anmärkning 2 i kapitel 6.7, inledande anmärkning 2 i kapitel 6.8, avsnitt 6.8.2.1.16, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.23, 6.8.2.2.2, 6.8.2.2.10, 6.8.2.3.1, 6.8.2.3.3 och 6.8.2.4.5, text före anmärkning i avsnitt 6.8.2.4.6, avsnitt 6.8.3.2.16, 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.6—6.8.3.4.8, 6.8.3.4.12, 6.8.3.4.16 och 6.8.3.5.10, särbestämmelserna TA4, TT9 och TM6 i avsnitt 6.8.4 och avsnitt 6.8.5.1.1 och 6.8.5.2.2 i bilaga och

fogas till förordningen en ny 4 a § och till avsnitt 1.2.1 i bilaga nya definitioner Anmält organ av typ A, Anmält organ av typ B, Besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen erkänt och Besiktningstjänst under tillsyn av ett anmält organ av typ A och nya avsnitt 1.8.7.6.1—1.8.7.6.4 till bilaga, som följer:

4 a §
Giltighetstid för typgodkännande av transportabla tryckbärande anordningar och av andratryckkärl och tankar

Ett typgodkännande av en transportabel tryckbärande anordning, något annat tryckkärl och någon annan tank gäller i högst tio år. Om de tekniska krav som ska tillämpas på en transportabel tryckbärande anordning, något annat tryckkärl eller någon annan tank förändras så att typgodkännandet inte längre motsvarar kraven, ska det besiktningsorgan som beviljat typgodkännandet upphäva det och underrätta den som innehar typgodkännandet om detta.

Transportabla tryckbärande anordningar som tillverkats innan giltighetstiden för typgodkännandet går ut får släppas ut på marknaden och användas, om de uppfyller de krav som gällde när typgodkännandet beviljades.

Andra tryckkärl eller tankar som tillverkats innan giltighetstiden för typgodkännandet går ut får användas, om de uppfyller de krav som gällde när typgodkännandet beviljades.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2011.

Typgodkännanden av transportabla tryckbärande anordningar, andra tryckkärl och tankar som har beviljats innan denna förordning träder i kraft ska bedömas senast den 31 december 2012. Vid bedömningen fastställs om anordningen uppfyller de krav för typgodkännande som gäller vid tidpunkten för bedömningen. Bedömningen får göras av ett besiktningsorgan som beviljar typgodkännanden.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU (32010L0035); EUT nr L 165, 30.6.2010, s. 1

  Helsingfors den 1 september 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Anu Häkkinen

BILAGA

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.