1017/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller de transportabla tryckbärande anordningar som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). Registreringskraven gäller även sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms och fylls under tryck.

2 §
Krav på transportabla tryckbärande anordningar

Bestämmelser om tekniska krav på transportabla tryckbärande anordningar ingår i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (369/2011) och i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (370/2011).

3 §
Bedömning av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse

Bestämmelser om förfaranden för bedömning av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse ingår i de kommunikationsministeriets förordningar som nämns i 2 §.

4 §
Förfaranden för periodiska besiktningar och andra besiktningar

Bestämmelser om periodiska besiktningar och andra besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar ingår i de kommunikationsministeriets förordningar som nämns i 2 §.

5 §
Krav på tillbehör

Nya ventiler och andra tillbehör ska uppfylla kraven i de kommunikationsministeriets förordningar som nämns i 2 § och andra tillämpliga krav.

Att ventiler och andra tillbehör som är viktiga med tanke på säkerheten stämmer överens med kraven ska bedömas minst enligt ett sådant förfarande som ska iakttas vid bedömningen av den tank eller det kärl som ventilen eller tillbehöret monterats på. I fråga om dessa ventiler och andra tillbehör kan, i stället för det förfarande som gäller kärlet eller tanken, ett separat förfarande för bedömning av överensstämmelsen tillämpas.

6 §
Anslutning till en annan anordning

Om en transportabel tryckbärande anordning sammanfogas med en annan anordning ska anslutningen vara säker.

7 §
Färgkoder

Innehållet i en transportabel tryckbärande anordning med en volym av högst 450 liter ska anges med signalfärger enligt standarden SFS-EN 10 89—3. Som signalfärg för flytgasflaskor används den färg som anges i 4 § i handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997).

8 §
Förvaring av handlingar som hänför sig till typgodkännande av transportabla tryckbärande anordningar

Tillverkaren och andra som ansökt om typgodkännande samt det anmälda organ av typ A som beviljat intyget om godkännande ska förvara typgodkännandeintygen och intygen om bedömning av överensstämmelse, inbegripet tekniska handlingar i anslutning till dessa, i minst 20 år efter det att tillverkningen av produkter av samma typ har upphört.

9 §
Registrering

Ägaren eller användaren av en transportabel tryckbärande anording ska anmäla en sådan ny, importerad eller väsentligen ombyggd transportabel tryckbärande anordning som har en volym som överstiger 450 liter och en sådan tank som töms eller fylls under tryck för registrering i samband med ibruktagningsbesiktningen. Anmälan ska innehålla uppgifter om tillverkaren, importören, ägaren och användaren, det registreringsnummer som begärts hos Säkerhets- och kemikalieverket samt tekniska uppgifter om den transportabla tryckbärande anordningen och den tank som töms eller fylls under tryck.

Det anmälda organet kompletterar anmälan med de uppgifter som gäller besiktningen i fråga och nästa besiktning och sänder anmälan efter besiktning till Säkerhets- och kemikalieverket. Det anmälda organet ska till Säkerhets- och kemikalieverket lämna in motsvarande uppgifter även om periodiska besiktningar.

Ägaren eller användaren ska till Säkerhets- och kemikalieverket meddela eventuella ändringar av de uppgifter som gäller en ägare eller användare av sådana anordningar som avses i 1 mom.

Tillverkaren eller importören av en sådan transportabel tryckbärande anordning och en sådan tank som töms eller fylls under tryck som ska registreras ska se till att de kontrollerade konstruktionsdokument, ritningar och hållfasthetskalkyler som utgjort grunden för ibruktagningsbesiktningen samt andra handlingar som hänför sig till besiktningarna på behörigt sätt har bifogats besiktningsdokumentet. Besiktningsdokumentet överlåts till ägaren eller användaren av den transportabla tryckbärande anordningen och den tank som töms eller fylls under tryck.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2011.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar (393/2001).

Genom denna förordning upphävs dessutom från och med den 1 juli 2012 trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck (579/2000).

11 §
Övergångsbestämmelser

De besiktningar och godkännanden av transportabla tryckbärande anordningar som är i kraft vid denna förordnings ikraftträdande gäller som sådana.

I fråga om gasflaskor som är ute på marknaden när denna förordning träder i kraft och som är försedda med märkning om överensstämmelse enligt rådets direktiv 84/525/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, rådets direktiv 84/526/EEG om tillnämning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor eller rådets direktiv 84/527/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål, får i samband med den första periodiska besiktning som utförs enligt denna förordning på gasflaskan anbringas pi-märket enligt 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (1008/2011) och identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört den periodiska besiktningen. I samband med detta anbringas märkningen "–40 °C" som visar materialets hållbarhet, om besiktningsorganet konstaterar att gasflaskan är beständig till denna temperatur.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU (32010L0035); EUT nr L 165, 30.6.2010, s. 1

Helsingfors den 1 september 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.