1013/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september  2011

Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 4 § och temporär ändring av 2 kap. 4 § i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen (1338/2004) 1 kap. 4 §, samt

fogas temporärt till 2 kap. 4 §, sådan den lyder i förordning 843/2005, ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Ersättningar för företagshälsovård

4 §
Arbetsgivarens utredningar i anslutning till ansökan om ersättning

På Folkpensionsanstaltens begäran ska arbetsgivaren för beslutet om ansökningen lämna in

1) en verksamhetsplan för företagshälsovården enligt 11 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001) samt andra nödvändiga tilläggsuppgifter och tilläggsutredningar om ordnandet av företagshälsovården för den räkenskapsperiod som ansökan gäller,

2) ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller motsvarande organ eller av arbetarskyddsfullmäktigen om ansökan om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård eller en utredning om att möjlighet till avgivande av utlåtandet har funnits, och

3) arbetsgivarens utredning av verksamhetspraxis när det gäller upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan.

Företagare och andra som utför eget arbete ska på motsvarande sätt iaktta bestämmelserna i 1 mom. i tillämpliga delar.

2 kap.

Universitetsstuderandes hälsovård

4 §
Ansökan om och fastställande av ersättning

Kostnaderna för försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras, vilket avses i 13 kap. 11 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen, ska specificeras i ansökan om förskott och i den slutliga ansökan i enlighet med Folkpensionsanstaltens anvisningar om kostnaderna för universitetsstuderande. Kostnaderna för universitetsstuderandes hälsovård och försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras samt den verksamhet som bedrivits med dessa ska kunna utredas separat.


Denna förordning träder i kraft den 12 september 2011. Förordningens 2 kap. 4 § 6 mom. är i kraft till den 30 juni 2015.

Förordningens 2 kap. 4 § 6 mom. tillämpas på de kostnader som har uppkommit av primärvården för studerande som deltar i försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras, vilket avses i 13 kap. 11 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen, mellan den 1 augusti 2011 och den 31 juli 2014.

I fråga om kostnaderna för studerande som deltar i försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras 2011 gör Studenternas hälsovårdsstiftelse en särskild ansökan i förskott hos Folkpensionsanstalten senast den 31 oktober 2011. Som det kalkylerade maximibeloppet per studerande för studerande som deltar i försöket används år 2011 det kalkylerade maximibelopp per studerande som fastställts för universitetsstuderande i 2 kap. 4 § 2 mom. i förordningen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 1 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.