1011/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

Statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 24 § 5 mom. i konkurrenslagen (948/2011):

1 §
Omsättning enligt konkurrenslagen

Med omsättning avses i 22 § 1 mom. och 24 § i konkurrenslagen (948/2011) en sammanslutnings eller en stiftelses globala försäljningsintäkter från normal verksamhet. Intäkterna ska basera sig på det senast upprättade bokslutet med avdrag för beviljade rabatter samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997).

Omsättningen korrigeras så att den motsvarar omsättningen under 12 månader, om räkenskapsperioden har varit en annan än 12 månader.

Omsättningen korrigeras så att från den dras av omsättningen i den affärsverksamhet som överlåtits eller upphört genom ett företagsförvärv som genomförts under räkenskapsperioden eller efter att räkenskapsperioden avslutades och så att omsättningen ökas med omsättningen i den affärsverksamhet som förvärvats genom ett företagsförvärv som genomförts under räkenskapsperioden eller efter att räkenskapsperioden avslutades, om den inverkan överlåtelsen, upphörandet eller förvärvet har på omsättningen inte har kunnat beaktas i dess helhet i det senast fastställda bokslutet.

Från omsättningen ska dras av omsättningen mellan en part i företagsförvärvet och en sammanslutning eller en stiftelse som står i ett sådant förhållande till parten som avses i 24 § 1 eller 3 mom. i konkurrenslagen.

2 §
Omvandling av en uteslutande bestämmanderätt till en gemensam bestämmanderätt

Om en uteslutande bestämmanderätt i en sammanslutning eller en stiftelse till följd av ett företagsförvärv omvandlas till en gemensam bestämmanderätt, betraktas var och en som har gemensam bestämmanderätt som stiftare av det samföretag som därigenom har bildats.  Omsättningen för en sammanslutning eller en stiftelse där någon utövat en uteslutande bestämmanderätt räknas till omsättningen för den stiftare av samföretaget som utövat uteslutande bestämmanderätt.

3 §
Ändringar i den gemensamma bestämmanderätten

Om ett företagsförvärv leder till att en gemensam bestämmanderätt i en sammanslutning eller en stiftelse omvandlas till en uteslutande bestämmanderätt eller till att den som utövar den gemensamma bestämmanderätten byts ut eller bestämmanderättens struktur annars ändras i en sammanslutning eller en stiftelse där gemensam bestämmanderätt utövas, ska var och en som efter företagsvärvet fortsätter att utöva bestämmanderätt betraktas som förvärvare av bestämmanderätten.

I de fall som nämns i 1 mom. betraktas den sammanslutning eller stiftelse där bestämmanderätt utövas som föremål för förvärvet.  Till omsättningen hos dem som fortsätter att utöva bestämmanderätten räknas inte omsättningen i den sammanslutning eller stiftelse som är föremål för förvärvet.

4 §
Delning av ett samföretags omsättning i vissa fall

Om en part i ett företagsförvärv eller en sammanslutning eller stiftelse som står i ett sådant förhållande till parten som avses i 24 § 1 eller 3 mom. i konkurrenslagen utövar gemensam bestämmanderätt tillsammans med en annan part i företagsförvärvet eller en sammanslutning eller stiftelse som står i ett sådant förhållande till parten som avses i 24 § 1 eller 3 mom. eller tillsammans med någon annan sammanslutning eller stiftelse, ska omsättningen i den sammanslutning eller stiftelse där gemensam bestämmanderätt utövas delas mellan alla dem som utövar bestämmanderätten.

5 §
Beräkning av omsättningen för sammanslutningar och stiftelser där ett offentligt samfund utövar bestämmanderätt

Till omsättningen i ett offentligt samfunds näringsverksamhet och omsättningen i en sammanslutning eller stiftelse där det offentliga samfundet utövar bestämmanderätt räknas omsättningen i den övriga näringsverksamhet som det offentliga samfundet bedriver och omsättningen i de sammanslutningar eller stiftelser där det offentliga samfundet utövar bestämmanderätten, om det offentliga samfundet samordnar beslutsfattandet i frågor som rör ekonomin.

6 §
Omsättning i utländsk valuta

Omsättningen i annan valuta än euro för en part i ett företagsförvärv ska omräknas till euro enligt den medelkurs för valutan som Europeiska centralbanken har offentliggjort och som motsvarar den räkenskapsperiod som beräkningen av omsättningen baserar sig på.

7 §
Geografisk fördelning av omsättningen

Den omsättning enligt 22 § 1 mom. i konkurrenslagen som en part i ett företagsförvärv har i Finland omfattar partens i 1 § i denna förordning avsedda intäkter av försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster i Finland.  Omsättningen fördelas enligt kundens etableringsort vid tiden för transaktionen.  I omsättningen för kreditinstitut, värdepappersföretag och andra finansiella institut ska intäkterna för de filialer och avdelningar som är etablerade i Finland tas med.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

  Helsingfors den 1 september 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Johanna Rihto-Kekkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.