1010/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

Statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001), sådant det lyder i lag 575/2011:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) den totala omsättningen av totospel det sammanlagda belopp av avkastningen på totospel som avses i 18 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) ökat med spelarnas andel enligt 13 c § i lotterilagen, lotteriskatt och kostnaderna för anordnande av spelverksamheten,

2) statens andel av totospelen statens andel enligt 18 § 1 mom. 3 punkten i lotterilagen.

2 §
Statens andel av avkastningen på totospel

Av det sammanlagda beloppet av avkastningen på totospel intäktsförs 1,0 procent av den totala omsättningen av totospel till staten för främjande av hästuppfödning och hästsport.

3 §
Fintoto Oy:s andel av avkastningen på totospel

Den andel av den totala omsättningen av totospel som Fintoto Oy kan använda för de ändamål som anges i 17 § 3 mom. i lotterilagen utgörs av det belopp som återstår av om sättningen efter kostnaderna för anordnande av spelverksamheten minskad med spelarnas andel, statens andel och lotteriskatt.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 1 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.