1004/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 13 f § 3 mom., sådant det lyder i lag 124/2001,

ändras 3 § 1 mom. 10 punkten, 13 b och 13 c §, 13 d § 1 mom., 13 e §, 13 g § 1 mom. samt 16 a och 16 b §,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 10 punkten i lag 215/2005, 13 b och 13 e § i lag 124/2001, 13 c § i lagarna 124/2001 och 215/2005, 13 d § 1 mom. och 13 g § 1 mom. i lag 1282/2010 samt 16 a och 16 b § i lagarna 124/2001 och 1282/2010, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 215/2005, nya 11—13 punkter samt till lagen en ny 23 c § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


10) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG,

11) transportabel tryckbärande anordning tryckbärande anordningar som avses i artikel 2.1 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar,

12) ekonomisk aktör en i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar avsedd tillverkare, representant för tillverkaren, importör, distributör, ägare eller operatör som agerar i samband med en kommersiell eller allmännyttig verksamhet, mot betalning eller gratis,

13) EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.


13 b §
Ekonomiska aktörers skyldigheter

Den som släpper ut en transportabel tryckbärande anordning på marknaden ska se till att den tryckbärande anordningen samt konstrueringen och tillverkningen av den, liksom uppdaterings- och lagringssystemet för de dokument som gäller den tryckbärande anordningen uppfyller föreskrivna krav.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som

1) tillhandahåller en transportabel tryckbärande anordning för distribution eller användning,

2) vid transport tar i bruk en transportabel tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven inte har påvisats,

3) tillverkar en transportabel tryckbärande anordning för eget bruk vid transport eller för att överlåta den till någon annan.

För ekonomiska aktörer gäller utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. de skyldigheter som avses i kapitel 2 och 5 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. De i direktivet för ägaren föreskrivna skyldigheterna gäller dock inte den som avser att använda eller använder transportabla tryckbärande anordningar för fritids- eller sportaktiviteter eller för andra personliga ändamål.

Genom förordning av statsrådet bestäms om märkning och om annat påvisande av överensstämmelse med kraven. Genom förordning av statsrådet får bestämmas att skyldigheterna enligt 1 och 2 mom. också ska tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar för fartygs- och flygtransporter. Bestämmelser om de dokument som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven och om förvaringen av sådana dokument utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

13 c §
Besiktningsorgan och deras uppgifter

Besiktningsorganen har rätt att

1) godkänna förpackningar och tankar samt utföra besiktningar och provningar av förpackningar och tankar,

2) utföra andra uppgifter som krävs för att påvisa att förpackningar och tankar överensstämmer med kraven och de åtgärder som anknyter till detta,

3) utföra alla sådana uppgifter som ålagts besiktningsorganen vid förfaranden för bedömning av överensstämmelse och förfaranden för inspektioner och kontroller enligt direktivet om transportabla tryckbärande anordningar,

4) utföra bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl samt sköta därtill hörande övervakning.

Genom förordning av statsrådet bestäms om besiktningsorganens samarbete. Närmare bestämmelser om besiktningsorganens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas i samband med uppgifterna och om bedömningar och godkännanden av kvalitetssystem i anslutning till periodiska besiktningar av tryckkärl samt därtill hörande övervakning utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Bestämmelser om ett besiktningsorgans rätt att anlita underentreprenörer för delåtgärder som ingår i de i 1 mom. avsedda uppgifter som utförs för att påvisa överensstämmelse med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet. Besiktningsorganet ansvarar för de åtgärder som vidtagits av underentreprenörer.

13 d §
Erkännande av besiktningsorgan

Trafiksäkerhetsverket erkänner besiktningsorgan som utför i 13 c § avsedda besiktningsorgansuppgifter som gäller transportabla tryckbärande anordningar. Strålsäkerhetscentralen erkänner sådana besiktningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter gäller förpackningar och tankar avsedda för transport av radioaktiva ämnen och Säkerhets- och kemikalieverket erkänner övriga besiktningsorgan. I beslutet om erkännande anges besiktningsorganets uppgifter samt fastställs omfattningen av den tillsyn som ska utövas över besiktningsorganet och arrangemang som gäller tillsynen. I beslutet kan också uppställas andra sådana krav, begränsningar och villkor i fråga om organets verksamhet som säkerställer att uppgifterna utförs på behörigt sätt.


13 e §
Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan ska uppfylla de krav på verksamheten hos olika typer av besiktningsorgan som anges i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020:2004 eller de krav som anges i en nyare motsvarande standard. För att ett besiktningsorgan ska erkännas förutsätts dessutom att

1) organet är pålitligt,

2) organet är en i Finland registrerad juridisk person,

3) övrig verksamhet som organet bedriver är avskild från besiktningsorgansverksamheten,

4) organet kan utföra de provningar och besiktningar som förutsätts av besiktningsorgansverksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

5) organets verksamhet är ordnad så att verksamheten i rimlig mån är möjlig att övervaka,

6) organet har ett pålitligt och ändamålsenligt uppdaterings- och lagringssystem för de dokument som anknyter till besiktningsorgansuppgifterna.

För att påvisa att de krav som anges i 1 mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan som utför bedömningar av överensstämmelse, förnyade bedömningar och besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar vara ackrediterad av Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet som ett besiktningsorgan av typ A eller B enligt den standard som avses i 1 mom.

Besiktningsorganet ska anmäla ändringar i förutsättningarna för erkännande till den myndighet som har i uppgift att erkänna besiktningsorganet i fråga.

Genom förordning av statsrådet bestäms om påvisande av att förutsättningarna för erkännande uppfylls för andra besiktningsorgan än de som avses i 2 mom., om besiktningsorgansverksamhet som utförs före den ackreditering som avses i 2 mom. och om ansökan om erkännande. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om förutsättningarna för erkännande av besiktningsorgan.

13 g §
Tillsyn över besiktningsorgan

Den myndighet som har i uppgift att erkänna ett besiktningsorgan övervakar besiktningsorganets verksamhet. Denna myndighet ska minst vart femte år kontrollera att besiktningsorganet fortfarande uppfyller förutsättningarna för erkännande av besiktningsorgan.


16 a §
Myndighetstillsyn över förpackningar och tankar

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen.

Om Säkerhets- och kemikalieverket har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll eller om det har skäl att misstänka att en transportabel tryckbärande anordning orsakar fara för människors hälsa eller säkerhet eller för egendom, ska verket göra en bedömning av den transportabla tryckbärande anordningen. Om verket i samband med bedömningen konstaterar att den transportabla tryckbärande anordningen inte överensstämmer med kraven, ska det kräva att den ekonomiska aktören i fråga inom skälig tid vidtar alla korrigerande åtgärder som behövs för att få den transportabla tryckbärande anordningen att överensstämma med kraven, för att dra tillbaka den från marknaden eller för att återkalla den. Åtgärderna ska gälla alla motsvarande transportabla tryckbärande anordningar som den ekonomiska aktören har tillhandahållit på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På de korrigerande åtgärderna tillämpas vad som föreskrivs i artikel 21 i EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll.

Om den ekonomiska aktör som avses i 2 mom. inte vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder inom den tid som Säkerhets- och kemikalieverket har satt ut, ska verket vidta behövliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av den transportabla tryckbärande anordningen på marknaden, dra tillbaka den tryckbärande anordningen från marknaden eller återkalla den tryckbärande anordningen. Om Europeiska kommissionen eller en medlemsstat inte har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd inom två månader efter att de fått information om åtgärden eller om kommissionen som avslutning på unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder anser att de tillfälliga åtgärder som vidtagits i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är berättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket säkerställa att ändamålsenliga begränsande åtgärder vidtas för att den transportabla tryckbärande anordningen som inte överensstämmer med kraven dras tillbaka från marknaden. Om Europeiska kommissionen i samband med förfarandet i fråga om skyddsåtgärder anser att de tillfälliga åtgärder som vidtagits i Finland är oberättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket dra tillbaka dem.

Om Säkerhets- och kemikalieverket i samband med den bedömning som avses i 2 mom. konstaterar att en transportabel tryckbärande anordning orsakar fara för människors hälsa eller säkerhet eller för egendom trots att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven, ska verket kräva att den berörda ekonomiska aktören avhjälper bristerna eller drar tillbaka den transportabla tryckbärande anordningen från marknaden eller återkallar den på det sätt som föreskrivs i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar. Åtgärderna ska gälla alla motsvarande transportabla tryckbärande anordningar som den ekonomiska aktören har tillhandahållit på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som den använder inom det området. Om Europeiska kommissionen i samband med förfarandet i fråga om skyddsåtgärder anser att de åtgärder som krävts i Finland enligt detta moment är oberättigade, ska Säkerhets- och kemikalieverket dra tillbaka sitt krav på åtgärder.

Säkerhets- och kemikalieverket ska i enlighet med artikel 30—32 i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar informera Europeiska kommissionen, de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det berörda anmälda organet.

16 b §
Formell bristande överensstämmelse hos transportabla tryckbärande anordningar

Om Säkerhets- och kemikalieverket konstaterar att en i 13 b § 4 mom. avsedd märkning om överensstämmelse har fästs på en transportabel tryckbärande anordning utan grund eller att en sådan inte har fästs, att den tekniska dokumentationen för anordningen inte är tillgänglig eller inte är komplett eller att anordningen inte överensstämmer med kraven, ska verket kräva att den berörda ekonomiska aktören avhjälper bristerna inom skälig tid. Om bristerna inte avhjälps inom utsatt tid, ska Säkerhets- och kemikalieverket vidta alla behövliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av den transportabla tryckbärande anordningen på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

23 c §
Tjänsteansvar

På den som utför besiktningsorgansuppgifter som avses i 13 c § 1 mom. tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar i de uppgifterna.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 15 september 2011. Lagens 13 d § 1 mom. och 13 g § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2012.

Ett erkännande av ett besiktningsorgan i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag är i kraft som sådant den tid som bestämts i beslutet om erkännandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Ett anmält eller godkänt organ som på annat sätt än genom att uppvisa ett ackrediteringsbeslut har påvisat att det uppfyller föreskrivna krav för besiktningsorgan som genomför bedömningar av överensstämmelse och förnyade bedömningar av överensstämmelse för transportabla tryckbärande anordningar, anses uppfylla de förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e § till och med den 31 december 2011. Ett sådant anmält eller godkänt organ måste dock anmäla till kommunikationsministeriet om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Anmälan kan göras även innan denna lag har trätt i kraft. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

Ett anmält eller godkänt organ som har en sådan giltig ackreditering för att utföra besiktningsorgansuppgifter i anknytning till transportabla tryckbärande anordningar som beviljats före den 1 januari 2010 anses uppfylla de förutsättningar för besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e § till och med den 31 december 2014. Ett sådant anmält organ ska göra en i 3 mom. avsedd anmälan till kommunikationsministeriet, om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Besiktningsorganet ska dessutom lämna in ovan avsedda ackrediteringsbeslut till kommunikationsministeriet.

Ett anmält eller godkänt organ som har en sådan giltig ackreditering för att utföra besiktningsorgansuppgifter i anknytning till transportabla tryckbärande anordningar som har beviljats den 1 januari 2010 eller därefter men innan denna lag har trätt i kraft anses uppfylla de förutsättningar för besiktningsorgan som föreskrivs i 13 e §, om ackrediteringen har beviljats med tillämpning av EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll. Ett sådant anmält organ ska göra en i 3 mom. avsedd anmälan till kommunikationsministeriet, om det fortsätter med sin verksamhet efter att denna lag har trätt i kraft. Besiktningsorganet ska dessutom lämna in ackrediteringsbeslutet till kommunikationsministeriet.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de krav som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får fortfarande användas, om de genomgår föreskrivna periodiska besiktningar och extra kontroller. Bestämmelser om den som utför periodiska besiktningar på sådana transportabla tryckbärande anordningar som är i bruk vid ikraftträdandet av denna lag men inte hör till tillämpningsområdet för direktivet om transportabla tryckbärande anordningar utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 6/2011
KoUB 3/2011
RSv 6/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU (32010L0035); EUT nr L 165, 30.6.2010, s. 1

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.