1003/2011

Given i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om enskilda vägar (358/1962) en ny 94 §, i stället för den 94 § som upphävts genom lag 1606/1995, som följer:

94 §

För reparation av skador som förorsakats en enskild väg av exceptionella översvämningar i vattendrag kan bidrag beviljas inom ramen för de anslag som avses i 93 §. För att bidrag ska kunna beviljas krävs att man har grundat ett väglag som sköter vägangelägenheterna. Bidraget är högst 80 procent av beloppet av den uppskattade och godkända översvämningsskadan. Om de översvämningsskador och kostnader som förorsakats samma väg är mindre än 1 000 euro betalas inget bidrag.

Bidrag betalas inte om översvämningsskadan har orsakats av en lagstridig åtgärd eller om skadan kunde ha förhindrats genom rimliga åtgärder från den skadelidandes sida eller om den skadelidande har rätt att få ersättning för skadan på någon annan grund.

På ansökan om bidrag, behandling av ansökan och betalning av bidrag tillämpas vad som om detta föreskrivs i fråga om bidrag för förbättring av enskild väg. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär har närings-, trafik- och miljöcentralen rätt att få sakkunnighjälp av Finlands miljöcentral.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 295/2010
JsUB 31/2010
RSv 325/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.