1000/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 14 §, sådan den lyder i lagarna 52/2000, 1436/2009 och 611/2010, som följer:

14 §
Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

1) överlåtaren är staten och överlåtelsen sker med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) eller skoltlagen (253/1995) för ändamål som avses i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller i skoltlagen,

2) förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav har beviljats statligt lån eller räntestödslån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller räntestödslån för motsvarande ändamål i samband med stöd enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), eller om

3) på förvärvaren har överförts ansvaret för lån som avses i 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten och motsvarar den, förutsatt att förvärvaren kunde ha beviljats lån enligt den lagstiftning som avses i 1 eller 2 punkten.

Skattefrihet förutsätter ett intyg av  närings-, trafik- och miljöcentralen över att överlåtelsen sker eller har skett för ett ändamål som avses i 1 mom. 1 punkten eller att förvärvaren har beviljats ett lån som avses i 1 mom. 2 punkten eller att på honom har överförts ansvaret för lån som avses i 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del därav som har genomförts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Skatt ska dock inte betalas när överlåtelsen har skett efter det att lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) har trätt i kraft men innan denna lag träder i kraft, om förvärvaren för förvärv av en fastighet eller en del därav har beviljats ett lån enligt nämnda lag och lånet också hade kunnat beviljas med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

En överlåtelse av en fastighet eller en del därav som sker den dag denna lag träder i kraft eller därefter är skattefri också om förvärvaren före ikraftträdandet har beviljats ett lån för förvärv av en fastighet eller en del därav enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.