999/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 3 § 1 mom. 1 punkten och 17 § 3 mom.,

av dem 3 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1787/2009, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gårdsbruksenhet en enhet för bedrivande av gårdsbruk som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar som innefattar åker, och som har de produktionsbyggnader som behövs med beaktande av gårdsbruksenhetens produktionsinriktning; då renhushållning bedrivs betraktas också en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet som avses i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller en annan därmed jämförbar lägenhet som en gårdsbruksenhet,


17 §
Upphörande med renhushållning

Som en generationsväxlingsöverlåtelse enligt 1 mom. betraktas ändå inte överlåtelse av renar och produktionsbyggnader till en förvärvare som redan tidigare har börjat med renhushållning så att han eller hon har beviljats startstöd till unga näringsidkare enligt 3 § 2 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar eller motsvarande stöd för etablering eller startstöd enligt tidigare lagstiftning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.