996/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1479/2007, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

På stöd för gårdsbruksenheters bostadsbyggnader och bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö och på stöd i samband med frivillig skuldsanering som beviljas den som bedriver näringsverksamhet enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) eller skoltlagen (253/1995) tillämpas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 247/2010
JsUB 34/2010
RSv 353/2010

  Helsingfors den 26 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.