976/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 augusti 2011

Statsrådets förordning om Centralen för mediefostran och bildprogram

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom., 4 § 4 mom. och 8 § 1 mom. i lagen om Centralen för mediefostran och bildprogram (711/2011) samt 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det sist nämnda momentet lyder i lag 281/2000:

1 §
Uppgifter för Centralens delegation

Utöver det som föreskrivs i 4 § i lagen om Centralen för mediefostran och bildprogram  (711/2011) har delegationen vid Centralen för mediefostran och bildprogram i uppgift att

1) uppfölja och utvärdera utvecklingen inom centralens verksamhetsområde och ge utvecklingsförslag gällande centralens verksamhet,

2) avge utlåtande om i 8 § i lagen om bildprogram (710/2011) avsedda uppförandekoder och i 16 § i den lagen avsedda symboler som beskriver innehållet i bildprogram,

3) främja planeringen av sådan informationsverksamhet som avses i lagen om bildprogram och andra ärenden med anknytning till samarbete inom branschen.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer arvodena för delegationens medlemmar.

2 §
Personal

Centralen leds av en direktör. Därtill kan centralen ha annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

3 §
Direktörens uppgifter

Direktören styr och utvecklar verksamheten vid centralen samt svarar för att centralens uppgifter genomförs framgångsrikt. Därtill ska direktören följa den allmänna utvecklingen på den audiovisuella kommunikationens och mediefostrans område.

4 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkoren för tjänster vid centralen är följande:

1) direktören ska ha högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt förtrogenhet med mediefostran och barns utveckling eller audiovisuell kommunikation,

2) den tjänsteman vars uppgifter omfattar klassificering som avses i 12 § i lagen om bildprogram ska ha högskoleexamen samt förtrogenhet med barns utveckling eller audiovisuell kommunikation,

3) den tjänsteman som sköter uppgifter inom mediefostran ska ha högskoleexamen och förtrogenhet med mediefostran.

5 §
Tillsättning av tjänster

Direktören utnämns av undervisnings- och kulturministeriet för en viss tid om högst fem år. Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av direktören, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

6 §
Tjänstledighet och ersättare

Direktören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören. Samma myndighet som beviljar tjänstledighet beslutar om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när tjänsten är vakant.

I arbetsordningen bestäms vilken tjänsteman som sköter direktörens uppgifter vid förhinder för direktören.

7 §
Avgörande av ärenden

Direktören avgör på föredragning

1) ärenden som gäller centralens allmänna riktlinjer för verksamheten och andra motsvarande viktiga ärenden,

2) ärenden som gäller centralens budget och förslag till centralens resultatmål, verksamhetsberättelsen samt verksamhets- och ekonomiplanen,

3) andra ärenden som enligt denna förordning ska avgöras av direktören.

8 §
Företrädande av staten

Centralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens fördel och rätt vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som centralen ska sköta.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Bestämmelserna i den arbetsordning som har fastställts med stöd av den förordning som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas, till den del de inte står i strid med föreliggande förordning, tills en ny arbetsordning enligt lagen om Centralen för mediefostran och bildprogram träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 augusti 2011

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.