971/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 augusti 2011

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om veterinärvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om veterinärvård (1031/2009) 3 § som följer:

3 §
Ersättning som ska betalas till kommunen för tillsynsuppgifter

Kommunen ska få ersättning av statsmedel för de kostnader som de tillsynsuppgifter som avses i 15 § 2 och 3 mom. i veterinärvårdslagen har orsakat kommunen.

Ersättningen grundar sig dels på kostnaderna, dels på den tid som använts för tillsynsuppgiften, inklusive den tid som använts för resor. Till de faktiska kostnader som ersättningen grundar sig på räknas

1) lönekostnaderna, inklusive lönebikostnaderna, för den arbetstid som använts för tillsynsuppgiften,

2) de nödvändiga, faktiska resekostnader som tillsynsuppgiften medför,

3) de ämnen, förnödenheter och varor som använts för tillsynsuppgiften,

4) köp av nödvändiga tjänster i anslutning till tillsynsuppgiften, och

5) som andel av de sammanlagda kostnaderna fem procent av lönekostnadernas totala belopp.

För skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen betalar Livsmedelssäkerhetsverket ersättning till kommunen mot faktura och för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i 15 § 3 mom. i veterinärvårdslagen betalar regionförvaltningsverket ersättning till kommunen mot faktura.

Till fakturan ska det fogas en specifikation över använd arbetstid, tillsynsuppgifter och kostnader. När det gäller tillsynsuppgifter enligt 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen ska specifikationen lämnas i enlighet med det formulär som har fastställts av Livsmedelssäkerhetsverket och när det gäller tillsynsuppgifter enligt 15 § 3 mom. i veterinärvårdslagen i enlighet med det formulär som har fastställts av regionförvaltningsverket. Den sista fakturan för året ska lämnas in senast den 15 januari följande år.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 25 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.