969/2011

Utfärdad i Helsingfors den 24 augusti 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (638/2010) punkt 1.4.1, underpunkt 1.4.2.2, punkt 1.5.8, punkt 5.2.3 och punkt 5.2.7, sådana de lyder i förordning 188/2011, samt

fogas till förordningens 3 § ett nytt 3 mom. och till bilagan en ny underpunkt 5.2.4.2.1 och en ny punkt 5.9.5 som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut en grundavgift på 34,80 euro för köttbesiktning i slakterier som slaktar små mängder djur och inrättningar för vilthantering. Dessutom för den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 per timme. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning har trätt i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 24 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen  

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
----------------------------------------------------------------------------------
1.4 Laboratorier
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen 468,00
1.4.1.1 - återkallande av godkännande 156,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.4.2.2 - återkallande av godkännande 156,00
----------------------------------------------------------------------------------
1.5 Övriga beslut
----------------------------------------------------------------------------------
1.5.8 ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester) 90,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
----------------------------------------------------------------------------------
5.2 Veterinär gränskontroll
----------------------------------------------------------------------------------
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur.
5.2.3.1 Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2?5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 93,00
5.2.3.1.2 - hästar 200,00
5.2.3.2 Gränskontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 67,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 120,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 117,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 139,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 139,00
5.2.3.5 Handräckning som en legitimerad veterinär som arbetar som gränsveterinär ger tullen för kontroll av djur och varor som inte omfattas av den veterinära gränskontrollen (ickekommersiell transport av sällskapsdjur och försändelser för personligt bruk av produkter av animalisk ursprung), per timme 106,00
5.2.3.6 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 66,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 109,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
---------------------------------------------------------------------------------
5.2.4.2.1 Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 155,00
----------------------------------------------------------------------------------
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1-5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ett importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet). 139,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.2.7.3 Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
---------------------------------------------------------------------------------
5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet:
5.9.5.1 Grundavgift för syn som utförs vid ett packeri 349,00
5.9.5.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 75,00
5.9.5.3 Tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti 1,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.