965/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier (553/2008) 1 och 3—5 § samt bilagorna 1 och 2 som följer:

1 §
Kemikalieanmälan

En sådan kemikalieanmälan som avses i 48 a § 1 mom. i kemikalielagen (744/1989) ska göras för kemikalier som avses i artikel 31 i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Anmälan ska göras både för kemikalier som är avsedda för yrkesmässigt bruk och kemikalier som är avsedda för allmänt bruk och som släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland. I bilaga 1 till denna förordning anges vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan.

De uppgifter som lämnas i kemikalieanmälan ska vara så detaljerade att man utifrån dem kan ge vårdanvisningar vid akuta förgiftningar och utarbeta anvisningar för att förebygga förgiftning samt utreda yrkessjukdomar och olycksfall.

Den verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland ska på begäran lämna Säkerhets- och kemikalieverket ytterligare upplysningar om blandningens sammansättning för det ändamål som anges i 2 mom.

Om sammansättningen av en blandning eller andra uppgifter om en blandning är sekretessbelagda, ska detta klart specificeras och antecknas i kemikalieanmälan.

3 §
Anmälan om ändrade uppgifter

Om de uppgifter som lämnats i en kemikalieanmälan väsentligt ändras, ska verksamhetsidkaren göra en ny anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket.

Uppgifterna anses vara väsentligt ändrade om det är fråga om

1) en ändring i blandningens handelsnamn,

2) ändrade uppgifter om verksamhetsidkaren,

3) en sådan ändring i blandningens sammansättning att blandningen enligt 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (807/2001) eller artikel 15 i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 ska klassificeras på nytt,

4) en ny uppgift om kemikaliens farliga egenskaper, klassificering eller märkning,

5) en sådan ny uppgift om kemikalien som kan påverka riskhanteringsåtgärderna,

6) en sådan ändring enligt bilaga II i REACH-förordningen i säkerhetsdatabladets innehåll som följer av registrering av ett ämne i enlighet med REACH-förordningen,

7) beviljande eller vägran av tillstånd enligt REACH-förordningen,

8) en ny begränsning eller ett nytt förbud som gäller kemikalien enligt REACH-förordningen, eller

9) en annan omständighet som väsentligt påverkar innehållet i anmälan eller registreringen av uppgifterna.

4 §
Betraktande av det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en blandning som affärs- och yrkeshemlighet

Verksamhetsidkaren kan hos Säkerhets- och kemikalieverket ansöka om att det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en blandning som klassificeras som farlig ska få betraktas som affärs- och yrkeshemlighet vad beträffar påskrifter på emballaget och säkerhetsdatablad, om ämnet klassificeras enbart som hälsoskadligt (Xn, R20, R21, R22) eller irriterande (Xi, R36, R37, R38) eller som hälsoskadligt eller irriterande med någon av egenskaperna explosiv, oxiderande, extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, brandfarlig eller miljöfarlig. Om det i Europeiska unionen har fastställts ett yrkeshygieniskt gränsvärde för ämnet, ska rätt att hemlighålla det kemiska namnet inte beviljas.

Verksamhetsidkaren får av grundad anledning betrakta det exakta kemiska namnet på ett ämne ingående i en oklassificerad blandning som affärs- och yrkeshemlighet vad beträffar påskrifter på emballaget och säkerhetsdatablad, om ämnet klassificeras enbart som hälsoskadligt (Xn, R20, R21, R22) eller irriterande (Xi, R36, R37, R38) eller som hälsoskadligt eller irriterande med någon av egenskaperna explosiv, oxiderande, extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, brandfarlig eller miljöfarlig.

Ämnets exakta kemiska namn i påskrifterna på emballaget och i säkerhetsdatabladet ersätts i de fall som avses i 1 och 2 mom. med ämnets generiska namn på det sätt som anges i bilaga 2.

5 §
Förfarandet vid betraktande av det exakta kemiska namnet på ett ämne som affärs- och yrkeshemlighet

Ansökan om att namnet på ett ämne ingående i en blandning som klassificeras som farlig ska betraktas som affärs- och yrkeshemlighet ska i de fall som avses i 4 § 1 mom. göras till Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med del A.I i bilaga 2, om blandningen första gången släpps ut på Europeiska unionens marknad i Finland.

Om blandningen släpps ut på marknaden också i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska verksamhetsidkaren skicka Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om rätten att betrakta ett ämnes namn som affärs- och yrkeshemlighet till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten för kännedom.

En verksamhetsidkare som i Finland släpper ut en sådan blandning på marknaden som innehåller ett ämne vars exakta kemiska namn får betraktas som affärs- och yrkeshemlighet på basis av ett beslut fattat i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater ska tillställa Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter i enlighet med del A.II.1 i bilaga 2.

Det exakta namnet på ett ämne ingående i en oklassificerad blandning ska i de fall som avses i 4 § 2 mom. anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med del A.II.2 i bilaga 2.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

  Helsingfors den 22 augusti 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina Richardson

Konsultativ tjänsteman
Marilla Lahtinen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.