956/2011

Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011

Lag om rättsskyddsnämnden för studerande

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter och behörighet

Rättsskyddsnämnden för studerande (nämnden) är första besvärsinstans i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätt enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) och universitetslagen (558/2009).

Nämnden verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar, samtliga med uppdraget som bisyssla. De andra medlemmarna ska ha personliga suppleanter. För de personliga suppleanterna gäller det som i denna lag föreskrivs om nämndens medlemmar.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av de övriga medlemmarna ska minst en ha expertis på yrkesutbildning, en på högskolesektorn, en på medicin, en på studerandehälsovård och en på elevvård i övrigt. I nämnden ska också finnas företrädare för undervisningspersonal och studerande. Nämndens medlemmar handlar under domaransvar.

3 §
Hur nämnden utses

Statsrådet utser på framställning från undervisnings- och kulturministeriet nämnden för tre år i sänder. Om en medlemsplats blir ledig under mandatperioden, utses en ny medlem för återstoden av perioden.

Det som föreskrivs om innehavare av domartjänst gäller i fråga om medlemmarnas rätt att kvarstå i sitt uppdrag.

4 §
Domared och domarförsäkran

När medlemmarna tillträder sitt uppdrag ska de avlägga domared eller avge domarförsäkran i enlighet med 1 kap. 6 a och 7 § i rättegångsbalken, om de inte har gjort det tidigare.

5 §
Ordförandens uppgifter

Ordföranden leder nämnden och svarar för verksamheten samt övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden.

6 §
Föredragande och sekreterare

Nämnden ska ha ett tillräckligt antal föredragande och sekreterare. De utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

Fördragandena ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Sekreterarna svarar för nämndens administrativa ärenden. I nämndens arbetsordning bestäms närmare om föredragandenas och sekreterarnas uppgifter.

7 §
Beslutförhet

Nämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst sju andra medlemmar är närvarande. Minst en av de andra medlemmarna ska ha expertis på medicin och minst en på den berörda utbildningsformen.

8 §
Behandlingen av ärenden

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs på föredragning.

Om inte något annat föreskrivs särskilt tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996) på behandlingen av ärenden i nämnden. Bestämmelserna i 38 § i förvaltningsprocesslagen om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part gäller också muntlig förhandling i nämnden. Trots 2 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen tillämpas i nämnden också de bestämmelser i 37 och 39—50 § i den lagen som gäller behandling och utredning av ärenden.

De kostnader för vilka det enligt 49 och 50 § i förvaltningsprocesslagen betalas ersättning av statens medel, ersätts, med undantag av ersättning till ett vittne som åberopats av staten, av nämndens medel.

Ett beslut av nämnden är avgiftsfritt.

9 §
Offentlighet vid behandlingen

I fråga om offentlighet vid rättegång i nämnden och nämndens sammansättning vid avgörande av ett ärende som gäller offentlighet vid rättegång tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).

10 §
Finansiering

Kostnaderna för nämnden betalas av statens medel.

11 §
Medlemmarnas arvoden

Arvodena till nämndens medlemmar, föredragande och sekreterare bestäms enligt grunder som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

12 §
Rätt att få uppgifter och handräckning

Trots sekretessbestämmelserna är statliga och kommunala myndigheter och samfund och stiftelser som sköter ett offentligt uppdrag skyldiga att på begäran och avgiftsfritt lämna uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ett besvärsärende samt att ge nämnden handräckning. Samma skyldighet gäller också för legitimerade läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

En studerande ska på begäran av nämnden för behandling av ett ärende visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993), om studierätten har dragits in på grund av uppgifter i utdraget.

Nämnden är trots sekretessbestämmelserna skyldig att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna sådana nödvändiga uppgifter som verket behöver för att kunna sköta sina uppgifter om pågående behandling av indragning och återställande av studierätt samt om beslut om indragning och återställande av studierätt och grunderna för besluten.

13 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om arbetet i nämnden finns i arbetsordningen som fastställs av nämnden.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2010
KuUB 14/2010
RSv 370/2010

  Nådendal den 12 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.