952/2011

Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 11, 13 och 13 a §, 15 § 3 mom., 16 § 4 och 5 punkten samt 22 § 2 mom.,

av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1392/2001, 5 § 3 mom. och 13 § sådana de lyder i lag 1013/2005, 11 § sådan den lyder i lagarna 480/2003 och 1013/2005, 13 a § sådan den lyder i lag 1210/2000 och 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 973/2009, som följer:

4 §
Utbildningsanordnare

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt affärsverk tillstånd att ordna utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning. I fråga om beviljande av tillstånd att ordna utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs såsom fristående examen bestäms i 9 § i lagen om yrkesutbildning.


5 §
Tillstånd att ordna utbildning

Beslut om ändring av tillståndet fattas av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet kan också utan ansökan ändra utbildningsuppgiften samt andra bestämmelser, om utbildningsutbudet avsevärt skiljer sig från utbildningsbehovet. Ministeriet kan utan ansökan ändra antalet studerandeårsverken eller läroavtal som ingår i tillståndet, om utbildningsanordnaren har ordnat utbildning till avsevärt mindre volym än vad som anges i tillståndet. Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla ett tillstånd att ordna utbildning, om tilläggsutbildning inte längre ordnas eller utbildningen inte längre uppfyller de krav som annars föreskrivs i 1 mom. för beviljande av tillstånd eller om utbildningen i övrigt ordnas i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. Innan tillståndet återkallas ska undervisnings- och kulturministeriet vid behov bereda utbildningsanordnaren möjlighet att avhjälpa bristerna.


11 §
Hänvisningsbestämmelse om studerandes rättigheter och skyldigheter

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om studerandes rättigheter och skyldigheter i lagen om yrkesutbildning:

1) bestämmelserna i 26 § 1 mom. om rätten att fritt söka sig till yrkesutbildning, med undantag för personalutbildning,

2) bestämmelserna i 27 § 3 och 5 mom. om grunderna för antagning av studerande,

3) bestämmelserna i 27 a § om tillgänglighet och förutsättningar för antagning som studerande,

4) bestämmelserna i 27 b § om information om antagning som studerande,

5) bestämmelserna i 28 § om rätt till en trygg studiemiljö,

6) bestämmelserna i 29 § om rätt till undervisning,

7) bestämmelserna i 30 § om tillgodoräknande av studier, i tillämpliga delar,

8) bestämmelserna i andra meningen i 31 § 2 mom. om när en studerande kan anses ha avgått,

9) bestämmelserna i 32 § om indragning av studierätten,

10) bestämmelserna i 32 a § om information om indragning av studierätten,

11) bestämmelserna i 32 b § om återställande av studierätt,

12) bestämmelserna i 33 § om tystnadsplikt för studerande,

13) bestämmelserna i 34 § om studerandes skyldigheter,

14) bestämmelserna i 34 a § om narkotikatest,

15) bestämmelserna i 35 § om disciplin,

16) bestämmelserna i 35 a § om förfarandet i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätten samt i disciplinärenden,

17) bestämmelserna i 35 b § om avlägsnande av en studerande som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten,

18) bestämmelserna i 35 c § om verkningar av anhängigt åtal och domstols beslut på disciplinärt förfarande,

19) bestämmelserna i 36 § om hörande av studerande,

20) bestämmelserna i 37 a § om elevvård, samt

21) bestämmelserna i 39 § om studiesociala förmåner i läroavtalsutbildning.

13 §
Beslut om examina och grunderna för dem

Bestämmelser om vilka examina som kan avläggas genom fristående examina utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

I grunderna för examina anges den yrkesskicklighet som krävs i examen, de delar som examen består av och de kompetensområden som eventuellt bildas av dem, de sätt på vilka yrkesskickligheten visas samt de allmänna grunderna för bedömning av examen. Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för examina. I samband med det beslutar Utbildningsstyrelsen vid behov om de krav på hälsotillståndet som hänför sig till examina.

13 a §
Information om utbildningen

Utbildningsanordnaren ska sörja för att information om utbildningen och om förfarandet vid ansökan till utbildningen finns allmänt tillgänglig. Närmare bestämmelser om informationen om utbildningen utfärdas vid behov genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte personalutbildning.

15 §
Utvärdering av utbildningen

För den externa utvärderingen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet ett råd för utbildningsutvärdering som är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbildningsstyrelsen utför uppföljningsutvärderingar av de nationella inlärningsresultaten i enlighet med de grunder för examina som avses i 13 §. Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar en utvärderingsplan för den externa utvärderingen av utbildningen och för uppföljningsutvärderingarna av inlärningsresultaten. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om rådets uppgifter, sammansättning, organisering av verksamheten, beredningen och verkställandet av de ärenden som handläggs i rådet samt utvärderingsplanens innehåll.


16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om yrkesutbildning:


4) bestämmelserna i 42 § om hantering av känslig information,

5) bestämmelserna i 43 § om offentlighet och rätt att få uppgifter,


22 §
Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd att ordna utbildning

Tillstånd att driva en läroanstalt som har beviljats med stöd av de lagar som nämns i 20 § 2 mom. ändras när denna lag träder i kraft till tillstånd att ordna utbildning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar vid behov om ändring av de bestämmelser som ingår i tillstånden så att de överensstämmer med denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2010
KuUB 14/2010
RSv 370/2010

  Nådendal den 12 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.