949/2011

Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011

Lag om ändring av 1 och 14 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) 14 § samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Nämndens uppgift

Nämnden ska se till att allmänt bindande kollektivavtal publiceras på antingen finska eller svenska och i översättning på det andra nationalspråket.

14 §
Publicering av kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande

Nämnden ska se till att ett kollektivavtal som genom ett lagakraftvunnet beslut fastställts som allmänt bindande avgiftsfritt finns tillgängligt för alla på finska och svenska på ett allmänt datanät i en förteckning över allmänt bindande kollektivavtal. På motsvarande sätt ska information finnas tillgänglig för alla om att ytterligare uppgifter om ett allmänt bindande kollektivavtal kan fås på finska och svenska av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Kollektivavtal som gäller vid denna lags ikraftträdande och som har fastställts som allmänt bindande ska, om de inte har översatts till det andra nationalspråket, översättas inom tre år från lagens ikraftträdande.

RP 329/2010
AjUB 17/2010
RSv 309/2010

  Nådendal den 12 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.