945/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 augusti 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1286/1997:

1 §
Medelrotpriser per kubikmeter virke

Det aritmetiska medelvärde av medelrotpriser per kubikmeter virke inom varje skogscentrals verksamhetsområde som avses i 5 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket (144/2000) är 2008—2010 som följer:

Skogscentral euro
Kusten/Sydkusten 32,78
Kusten/Österbotten 28,24
Sydvästra Finland 35,37
Tavastland-Nyland 35,92
Sydöstra Finland 34,17
Birkaland 35,21
Södra Savolax 33,79
Södra Österbotten 29,96
Mellersta Finland 33,86
Norra Savolax 30,96
Norra Karelen 30,58
Kainuu 28,27
Norra Österbotten 25,67
Lappland 25,27
2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011. Denna förordning tillämpas på ansökningar om miljöstöd som har anhängiggjorts den 1 september 2011 eller senare.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 18 augusti 2010 om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (726/2010).

  Helsingfors den 10 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Miljööverinspektör
Maarit Loiskekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.