933/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 14 a § i lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen och privat hälso- och sjukvård (152/1990) 14 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1549/2009, som följer:

14 a §
Register över tillhandahållare av privat service

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare samt ett register över privata socialserviceproducenter som det föreskrivs om i lagen om privat socialservice (922/2011). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för informationssystemets funktion.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010
ShUB 56/2010
RSv 342/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.