913/2011

Utfärdad i Helsingfors den 28 juli 2011

Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård samt om regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 a § 3 mom. i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992), sådant det lyder i lag 253/2007, som följer:

1 §
Sammansättning av delegationen för social- och hälsovård

Till ordförande för delegationen för social- och hälsovård utser statsrådet den medlem av statsrådet som svarar för de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna. Statsrådet utser dessutom delegationens vice ordförande, högst 15 medlemmar och för varje medlem en personlig suppleant. Vid tillsättandet av delegationen ska det beaktas att åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, de centrala samarbetsministerierna och Finlands Kommunförbund rf är företrädda i delegationen.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

2 §
Ledningsgruppen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

I anslutning till delegationen för social- och hälsovården finns en av statsrådet utnämnd ledningsgrupp för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården. Ledningsgruppen ska

1) leda beredningen av det nationella utvecklingsprogrammet samt det riksomfattande och regionala genomförandet av programmet,

2) främja samarbetet mellan centralförvaltningen och regionerna,

3) behandla frågor som gäller samarbetet med social- och hälsovårdsorganisationerna inom ramen för det nationella utvecklingsprogrammet,

4) behandla den helhet som styrnings- och tillsynsåtgärderna utgör,

5) sköta andra riksomfattande styrningsuppgifter med anknytning till genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet.

Ordförande för ledningsgruppen är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef. För ledningsgruppen utses på förslag av social- och hälsovårdsministeriet två vice ordförande och högst 20 medlemmar samt suppleanter för dem.

I ledningsgruppen ska social- och hälsovårdsministeriet, centralförvaltningen för social- och hälsovården, regionalförvaltningen, de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården, andra regionala aktörer, viktiga organisationer samt finansiärer vara företrädda.

3 §
Regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården

Som stöd för delegationen för social- och hälsovård finns fem av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården. De regionala ledningsgrupperna utses för fyra år i sänder så att deras mandatperiod motsvarar mandatperioden för delegationen för social- och hälsovård.

Varje regional ledningsgrupp har ett eget ansvarsområde. Ansvarsområdena bildas genom tillämpning av en områdesindelning som motsvarar den som används, när de specialupptagningsområden som avses i 9 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) bildas.

4 §
Uppgifterna för de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården

De regionala ledningsgrupperna har till uppgift att inom sin region stödja beredningen av det nationella utvecklingsprogrammet samt att främja och för sin del följa genomförandet av programmet.

Ledningsgrupperna ska

1) göra upp de planer inom det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården som avser genomförandet i regionerna med hjälp av vilka uppnåendet av de nationella målen stöds och i vilka de nationella riktlinjerna för utvecklingsarbetet och utvecklingsbehoven inom ledningsgruppens ansvarsområde samordnas,

2) för delegationen lägga fram förslag till åtgärder med hjälp av vilka genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet kan främjas,

3) till delegationen ge ett utlåtande om de projekt inom regionen som har ansökt om statsunderstöd enligt 5 b § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården,

4) dessutom sköta de uppgifter som anges särskilt i social- och hälsovårdsministeriets beslut om att tillsätta ledningsgruppen eller som delegationen bestämmer.

5 §
Sammansättningen av de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet utser ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården på förslag av Finlands Kommunförbund rf. Till ordförande och vice ordförande för en regional ledningsgrupp utses personer som ansvarar för kommunens social- och hälsovård.

Till en regional ledningsgrupp utses högst 20 medlemmar och personliga suppleanter för dem. När medlemmarna utses ska det beaktas att ledningsgruppens sammansättning är representativ för regionen. Aktörer inom socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården ska vara jämlikt företrädda i ledningsgruppen. I ledningsgruppen ska dessutom ingå representanter för andra regionala aktörer som behövs för den regionala ledningsgruppens verksamhet, såsom utbildnings-, forsknings- och utvecklingsorganisationer och andra organisationer. När en ledningsgrupp bildas ska även de språkliga synpunkterna beaktas.

Om ordföranden eller vice ordföranden för en regional ledningsgrupp avgår under mandatperioden, utser social- och hälsovårdsministeriet efter att ha hört Finlands Kommunförbund rf en ny ordförande eller vice ordförande i stället för den avgående för den återstående mandatperioden. Om någon annan medlem eller suppleant i en regional ledningsgrupp avgår under mandatperioden, utser i enlighet med bestämmelserna i 2 mom. den aktör som medlemmen eller suppleanten har representerat en ny medlem i stället för den avgående för den återstående mandatperioden.

För det pratiska arbetet med att genomföra det nationella utvecklingsprogrammet inom den regionala ledningsgruppen ansvarar de personer som har utsetts för uppgiften. Dessa personer samordnar dessutom arbetet inom regionen.

6 §
Ersättningar

Vid ersättande av resekostnaderna för ordförande, vice ordförande, medlemmar, personliga suppleanter och sakkunniga vid delegationen för social- och hälsovård, ledningsgruppen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och de regionala ledningsgrupperna för social- och hälsovården tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård samt om regionala ledningsgrupper för social- och hälsovården (645/2007).

  Helsingfors den 28 juli 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.