911/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådan paragrafen lyder i lag 840/2005, ett nytt 3 mom. som följer:

13 kap.

Ersättningar som hänför sig till företagshälsovård

11 §
Universitetsstuderandes hälsovård

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas också på kostnaderna för primärvården för de studerande vid Saimaan ammattikorkeakoulu och Seinäjoen ammattikorkeakoulu som, på basis av ett avtal som kommunen eller en samkommun som svarar för den kommunala primärvården och Studenternas hälsovårdsstiftelse har ingått med stöd av 17 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, deltar i försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 och gäller till och med den 30 juni 2015.

Denna lag tillämpas på de kostnader som uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och den 31 juli 2014 för primärvården för de studerande som deltagit i försöket med en modell för hur studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande ska organiseras.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 8/2011
ShUB 1/2011
RSv 8/2011

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.