910/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 9, 41 och 42 punkten, 4 § 5 mom., 21 § 1 och 3 mom. samt 36, 39, 41 och 42 §, och

fogas till 2 § en ny 43 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med


9) klassificeringssällskapsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed,


41) klassificeringssällskapsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg,

42) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som erkänts enligt klassificeringssällskapsförordningen,

43) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet.

4 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

Bestämmelser om förhindrande av miljöförorening finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009).


21 §
Fiskefartyg som omfattas av tillämpningsområdet för fiskefartygsdirektivet

Ett fiskefartyg som omfattas av tillämpningsområdet för fiskefartygsdirektivet ska uppfylla de tekniska säkerhetskrav som i fiskefartygsdirektivet och i övriga direktiv uppställs för fartyget i fråga. Fartyget ska också uppfylla kraven enligt Torremolinosprotokollet så som anges i fiskefartygsdirektivet.


För genomförande av fiskefartygsdirektivet och övriga direktiv meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om fiskefartygs tekniska säkerhet.


36 §
Besiktningsförrättare

Trafiksäkerhetsverket utför besiktning av finska fartyg. Trafiksäkerhetsverket kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap att utföra en besiktning partiellt eller helt. Ett klassificeringssällskap som bemyndigats av Trafiksäkerhetsverket ska ha ett ombud som har hemort i Finland och som för klassificeringssällskapets talan inför domstol och andra myndigheter.

Trafiksäkerhetsverket ska samarbeta med det erkända klassificeringssällskap som det bemyndigat i utformningen av klassificeringssällskapets regler och förfaranden och samråda med klassificeringssällskapet för att uppnå en enhetlig tolkning av de internationella konventionerna.

Trafiksäkerhetsverket kan ge en besiktningsman som det utsett och som inte är anställd hos Trafiksäkerhetsverket i uppdrag att partiellt eller helt utföra en besiktning av ett fartyg i inrikes fart.

Vid besiktning av yrkesbåtar kan Trafiksäkerhetsverket anlita ett sådant anmält organ som avses i 11 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar.

39 §
Avtal om besiktningsbemyndigande

Trafiksäkerhetsverket ska ingå ett skriftligt avtal med de erkända klassificeringssällskap som verket bemyndigar att utföra besiktningar. Avtal om besiktningsbemyndigande ska innehålla bestämmelser om åtminstone de omständigheter som anges i artikel 5.2 i klassificeringssällskapsdirektivet. Finsk lag ska tillämpas på avtalet.

41 §
Återkallande av ett besiktningsbemyndigande

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett besiktningsbemyndigande, om erkännandet av klassificeringssällskapet har återkallats i enlighet med artikel 7 i klassificeringssällskapsförordningen.

Trafiksäkerhetsverket kan dra in eller återkalla ett besiktningsbemyndigande, om klassificeringssällskapet trots Trafiksäkerhetsverkets anmärkning eller varning i väsentlig grad eller upprepade gånger försummar sin skyldighet att utföra besiktning i enlighet med det avtal som avses i 39 §.

42 §
Tillsyn över erkända klassificeringssällskap

Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att ett erkänt klassificeringssällskap sköter sina uppgifter enligt det avtal som avses i 39 § och uppfyller kriterierna i bilagan till klassificeringssällskapsförordningen. Trafiksäkerhetsverket ska utföra en inspektion vartannat år och rapportera om inspektionerna till Europeiska kommissionen.

Trafiksäkerhetsverket ska lämna Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen de anmälningar som avses i klassificeringssällskapsdirektivet.


Denna lag träder i kraft den 1 september   2011.

RP 3/2011
KoUB 1/2011
RSv 2/2011

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostads- och kommunikationsminister  
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.