907/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 2 och 16 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 7 punkten,

ändras 2 § 20 punkten och 16 §, av dem 2 § 20 punkten sådan den lyder i lag 303/2010, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 303/2010 och 1368/2010, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


20) betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och på den som avses i 7 och 7 a § i den lagen,


Det som i 1 mom. bestäms om filialer till utländska kreditinstitut, utländska värdepappersföretag, utländska fondbolag, utländska försäkringsbolag och utländska betalningsinstitut ska också tillämpas på representanter för sådana utländska företag i Finland, om företaget tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

16 §
Lägre krav på kundkontroll när det gäller elektroniska pengar

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om det i ett elektroniskt datamedium som inte kan laddas på nytt lagras i lagen om betalningsinstitut avsedda elektroniska pengar till ett belopp av högst 250 euro. Detsamma gäller om det i ett elektroniskt datamedium som kan laddas på nytt lagras elektroniska pengar under samma kalenderår till ett belopp av högst 1 000 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011
EkUB 1/2011
RSv 3/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.