903/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 2 punkten samt

ändras 1 § 1 mom. 2 a-punkten, 2 § 3 mom., 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder, 1 § 1 mom. 2 a-punkten och 2 § 3 mom i lag 302/2010, 4 § 1 mom. i lag 1361/2010 och 6 § 1 mom. i lag 605/2010, som följer:

1 §
Avgiftsskyldig

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är


2 a) den som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut (297/2010),


2 §
Tillsynsavgift

Den proportionella avgiften beräknas i enlighet med denna lag på basis av balansomslutningen, de förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar, omsättningen eller medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgiftsskyldiges senast fastställda bokslut. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ antecknas den som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om fondbolag och om de av dem förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar ska på motsvarande sätt tillämpas på fastighetsfonder och deras tillgångar. Om ett betalningsinstitut bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess omsättning betraktas andelen av andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar i förhållande till hela betalningsinstitutets omsättning. Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller också andra betaltjänster eller bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess balansomslutning betraktas andelen av utestående elektroniska pengar i förhållande till hela institutets balansomslutning. Vid fastställandet av andelen tillämpas bestämmelserna i 30 a § i lag om betalningsinstitut.


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (121/2007) balansomslutning 0,00284
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,25
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,00284
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Kommunernas pensionsförsäkring enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
filialer till utländska kreditinstitut vars hemstat inte hör till EES balansomslutning 0,00284
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,11
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
fondbörser och andra clearingorganisationer än värdepapperscentraler enligt värdepappersmarknadslagen samt optionsföretag enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) omsättning 1,30 %, avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om värdepappersföretag (922/2007) än sådana som avses i lagens 45 § 3—5 mom. omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 45 § 3—5 mom. i lagen om värdepappersföretag omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
filialer till utländska värdepappersföretag vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
filialer till utländska fondbolag vars hemstat hör till EES omsättning 0,15
filialer till utländska fondbolag vars hemstat inte hör till EES omsättning 0,34
filialer till utländska försäkringsbolag vars hemstat inte hör till EES premieintäkter 0,03

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Beloppet av grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentralen enligt lagen om värdeandelssystemet 260 000
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 000
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om värdepappersföretag 3 000
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 000
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 000
holdingföretag som enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen har bestämmande inflytande i en fondbörs, en värdepapperscentral, ett optionsföretag eller en clearingorganisation 10 000
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad mäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare.
kontoförande institut enligt lagen om värdeandelssystemet 6 000 Om ett kontoförande institut har ett eller flera underinstitut enligt 7 a § i lagen om värdeandelssystemet höjs det kontoförande institutets grundavgift med 3 000 euro för varje underinstitut.
utländsk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 2 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen 25 000
finländska clearingmedlemmar enligt 4 a kap. 8 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen och utländska clearingmedlemmar som har fast verksamhetsställe i Finland 12 000
registreringsfonden enligt lagen om värdeandelssystemet och clearingfond enligt värdepappersmarknadslagen 2 000
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 4 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen.
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500
emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500
emittenter av andra värdepapper som är föremål för offentlig handel än aktier 3 000
finländska bolag vars andra emitterade värdepapper än aktier på ansökan har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel enligt 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000
emittenter av aktier som på en mäklarlista är föremål för multilateral handel enligt 1 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen 4 000
emittenter av andra värdepapper än aktier som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista 1 000
Pensionsskyddscentralen 10 000
trafikförsäkringsnämnden och patienskadenämnden 1 000
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 000
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000
utländska kreditinstituts, värdepappersföretags och fondbolags representationer 1 000
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011
EkUB 1/2011
RSv 3/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.