867/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 14 kap. 5 § i konkurslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurslagen (120/2004) 7 kap. 3 § 3 mom. och 14 kap. 5 § 3 mom. som följer:

7 kap.

Förfarandet i domstol

3 §
Behörig domstol i andra ärenden som gäller konkursen

Om en gäldenär har förordnats att häktas till följd av tredska och en helg infaller när gäldenärens ärende senast ska behandlas, kan ärendet trots vad som föreskrivs ovan behandlas av den jourhavande tingsrätt som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011).

14 kap.

Konkursboets förvaltning

5 §
Boförvaltarens uppgifter

Boförvaltaren har för fullgörande av sina uppgifter rätt att få handräckning av polisen enligt 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.