861/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kärnenergilagen (990/1987) 7 m § 2 mom., 7 o § 4 mom. och 68 a § 2 mom., sådana de lyder, 7 m § 2 mom. och 7 o § 4 mom. i lag 342/2008 och 68 a § 2 mom. i lag 1420/1994, som följer:

7 m §
Säkerhetskontroll

För att säkerställa säkerheten i en kärnanläggning är de som arbetar vid kärnanläggningen eller som har ärende till anläggningsområdet skyldiga att på begäran av en person som hör till säkerhetsorganisationen genomgå prov för att konstatera om de intagit alkohol eller något annat rusmedel. Provet utförs på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 2 § i tvångsmedelslagen (806/2011). Bestämmelser om arbetstagares skyldighet att lämna intyg över narkotikatest finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).


7 o §
Användning av maktmedel

I 2 kap. 17 § 3 mom. i polislagen (872/2011) finns bestämmelser om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel.


68 a §
Handräckning då det gäller iakttagande av Euratomfördraget

På åtgärder som avses i 1 mom. ska tvångsmedelslagen tillämpas om inte något annat följer av Euratomfördraget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.