858/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 35 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 35 § 2 mom., sådant det lyder i lag 399/2003, som följer:

35 §
Handräckning

Om det finns vägande skäl att misstänka att ett brott som avses i 38 kap. 7 § i strafflagen eller i 39 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag har begåtts på en plats som omfattas av hemfriden, får trots 8 kap. 2 § 1 mom., 4 § och 31 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011) allmän husrannsakan eller platsgenomsökning samt kroppsvisitation företas för att söka efter lagstridiga radioanläggningar eller teleterminalutrustningar eller för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.