809/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 1 kap. 11 § 1 mom., 4 kap. 5 § 2 mom., 15 kap. 16 § 5 mom. och 16 kap. 9 § 2 mom., av dem 1 kap. 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 735/2011, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser om verkställighet av fängelse

11 §
Handräckning

För att utföra ett tjänsteuppdrag har en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten rätt att få handräckning av polisen enligt polislagen (872/2011).


4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

5 §
Ankomstgranskning

En fångvårdsmyndighet får ta de signalement på fångar som avses i tvångsmedelslagen (806/2011).

15 kap.

Ordningen och disciplinen i ett fängelse

16 §
Beslutanderätt

I fråga om jäv tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 7 och 8 § i förundersökningslagen (805/2011).

16 kap.

Granskning av fängelselokaler och fångar

9 §
Förfarande och protokoll

Om kroppsbesiktning utförs av någon som inte hör till hälso- och sjukvårdspersonalen, ska ett vittne vara närvarande. Bestämmelserna i 8 kap. 33 § 3 och 4 mom. i tvångsmedelslagen ska i övrigt iakttas vid utförande av kroppsbesiktning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.